Prima pagină DIVERSE IN APICULTURA LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANA

Discutii despre legislatia apicola nationala si europeana , implementare norme UE . A fi un apicultor informat in acest domeniu , inseamna un atu in plus , pentru tine .
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de plăc

Mesajde culai » 15 Apr 2011, 21:10

Ştie cineva, ceva despre atribuirea de plăcute de identificare? (Legislaţie, termene,documentaţie etc)
Să nu vă ajungă butoaiele
culai
 
Mesaje: 8
Membru din: 20 Mar 2011, 10:00
Localitate: Pascani

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde Adi Hodis » 15 Apr 2011, 23:06

Nicolaus a scris
Ia uitativa domnilor prin ce trebuie sa trecem ( proiect de HG):

O R D I N NR.
din . .2011
pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor si stupilor

Având în vedere prevederile anexei nr.1 „Programul Național Apicol pentru perioada 2011-2013” la Hotărârea Guvernului nr.245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiar,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici în zootehnie și industrie alimentară nr. / 2011,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul

ORDIN:

Art. 1. Se aprobă Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă procedura de înregistrare a stupinelor si stupilor în sistemul unitar, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 3. În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) Sistemul unitar de identificare a stupinelor si stupilor - totalitatea mijloacelor şi documentelor utilizate pentru identificarea stupinelor si stupilor;
b) panou de identificare a stupinelor – mijloc oficial de identificare a stupinelor pe toată perioada activităţii, incluzând perioada deplasării în pastoral şi perioada de iernare, pe care se poate citi numele apicultorului, vatra permanentă, numărul de stupi şi numărul de înregistrare/atorizare sanitară veterinară acordat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară;
c) plăcuţă de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare utilizat la identificarea stupului reprezentată de un dispozitiv aplicat pe stup pe care se poate citi codul unic de identificare al stupului;
d) plăcuţă duplicat de identificare a stupilor - mijloc oficial de identificare a stupului care înlocuieşte plăcuţa de identificare pierdută, confecţionată din acelaşi material şi cu aceleaşi caracteristici tehnice ca şi plăcuţa iniţială;
e) codul unic de identificare al stupului - cod alcătuit din 13 caractere, inclusiv spațiile;
f) cod de ţară - cod format din două litere majuscule, respectiv RO, reprezentând codul ISO al României, acordat în conformitate cu ISO 3166;
g) codul formei asociative - cod numeric alcătuit din 3 cifre şi care reprezintă numărul de ordine acordat formei asociative care îl solicit.
Art. 4. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU
Valeriu TABĂRĂ

Anexa nr. 1

SISTEMUL UNITAR DE IDENTIFICARE A STUPINELOR ȘI STUPILOR

I. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupinelor, respectiv panoul de identificare a stupinelor:
a) să fie confecţionat din material rezistent de culoare deschisă;
b) să fie amplasat într-un loc în care este uşor vizibil de la distanţă, orientat spre calea de acces exterioară a stupinei, respectiv către drumul de acces;
c) să aibă dimensiuni de minimum 100 cm lungime şi minimum 50 cm lăţime;
d) în partea superioară să conțină datele referitoare la numele apicultorului, în centru numărul de înregistrare/autorizare sanitară veterinară eliberat de Direcţia judeţeană sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentară, pe raza căreia se află vatra permanentă, iar în partea inferioară numărul de stupi, urmat de adresa vetrei permanente;
e) în afara datelor prevăzute la litera d) se poate adăuga, în partea stângă sus, sigla sau însemnele caracteristice asociației din care face parte apicultorul;
f) caracterele literelor și ale cifrelor trebuie să fie de dimensiune minimă de 10 cm, iar culoarea acestora trebuie să fie închisă, astfel încât să fie lizibilă pe fundalul panoului;
g) confecționarea panoului de identificare a stupinelor se realizează prin grija apicultorului, conform cerințelor stabilite anterior.

II. Cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a stupilor, respectiv plăcuţa de identificare a stupilor:
a) să fie confecţionată din material inoxidabil;
b) să se aplice într-un loc în care este uşor vizibilă de la distanţă, pe partea de jos a cutiei stupului;
c) să nu fie reutilizabilă;
d) să aibă dimensiuni de 15 cm lungime şi 5 cm lăţime;
e) codul unic de identificare se aplică prin imprimare și nu trebuie să se repete, acesta fiind un cod unic la nivel naţional;
f) vopseaua folosită la imprimare trebuie să fie rezistentă la umiditate și la temperaturi cuprinse între -20°C şi +40°C;
g) înscrisurile imprimate să nu poată fi îndepărtate prin spălare cu apă sau substanţe dizolvante/solvente ori prin ştergere cu hârtie abrazivă, pentru o perioadă de cel puţin 5 (cinci) ani de la aplicarea plăcuței;
h) codul unic de identificare este dispus pe un rând şi este format din maximum 13 caractere, având lățimea de 1 cm și înălţimea de 3 cm;
i) codul unic de identificare cuprinde: codul de ţară, reprezentat de două litere majuscule, respectiv RO, codul județului, respectiv de la 01 la 42, codul formei associative, respectiv de la 01 la 999, după care urmează numărul de ordine al stupului, respectiv de la 01 la 999999;

Exemplul nr. 1: Codul de identificare al unui stup se va citi conform tabelului de mai jos:

Tipul mijlocului de identificare Codul de identificare a stupului Interpretarea caracterelor înscrise pe plăcuţa de identificare şi a codului de identificare
Plăcuţa de identificare RO
01-999-999999 RO - cod de ţară
01 - codul judeţului
1 - 999 - codul formei asociative
01 - 999999 - numărul de ordine al stupului

Anexa nr. 2

PROCEDURA DE IDENTIFICARE A STUPILOR
ÎN SISTEMUL UNITAR


1. Pentru identificarea stupilor pe teritoriul României, forma asociativă legal constituită trebuie să solicite, în scris, la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie „Prof.dr.G.K.Constantinescu”, denumită în continuare ANARZ, prin Oficiile județene pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, denumite în continuare OARZ, codul formei asociative şi numerele de ordine pentru stupi.
2. Forma asociativă legal constituită completează cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a numerelor de ordine ale stupilor pentru membrii săi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care se depune la OARZ județean, pe a cărui rază teritorială își are sediul, împreună cu documentele justificative;
3. OARZ județene transmit solicitările ANARZ, care soluţionează cererile în termen de maximum 10 de zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
4 ANARZ, eliberează Certificatul de atestare al formei asociative care cuprinde codul formei asociative şi numerele de ordine care îi revin pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
5. Documentele justificative care însoţesc cererea de solicitare a codului formei asociative şi de acordare a a numerelor de ordine ale stupilor sunt:
a) copii de pe actele de constituire a formei asociative legal constituite;
b) centralizatorul membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
6. Codul formei asociative se acordă în ordinea înregistrării cererii acesteia la ANARZ;
7. După primirea Certificatului de atestare, forma asociativă legal constituită repartizează plăcuțele de identificare a stupilor în maximum 30 zile.
8. Forma asociativă legal constituită consemnează într-un Registru de înregistrare fiecare membru al acesteia şi numerele de ordine aferente stupilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
9. Apicultorul este obligat să completeze în Carnetul stupinei, la pagina FIŞA FAMILIEI DE ALBINE, numărul de ordine al stupului acordat de forma asociativă;
10. Numărul de ordine al stupului aparţine familiei de albine existentă în acesta;
11. În cazul înstrăinării/vănzării/deteriorării stupului, apicultorul anunţă în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative, pentru a modifica în Registru de înregistrare numărul de ordine al stupului care nu mai există în stupina apicultorului;
12. Numerele de ordine eliminate din stupina unui apicultor nu se mai atribuie niciodată de către forma asociativă;
13. Apicultorul care cumpără stupi noi şi/sau vechi care au / sau care nu au număr de ordine deja existent este obligat să anunţe în termen de maximum 5 zile lucrătoare reprezentantul formei asociative pentru a primi plăcuţe de identificare pentru stupii achiziţionaţi;
14. Codurile judeţene utilizate în structura codului de identificare a stupilor sunt prevăzute în anexa nr.5.
15. Anexele nr.1 – 5 fac parte integrantă din prezenta procedură de identificare a stupilor în Sistemul unitar.
Anexa nr. 1
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


CERERE
de solicitare a codului formei asociative şi
de acordare a numerelor de ordine ale stupilor

1. Denumirea formei asociative legal constituită

2. Numele şi prenumele reprezentantului legal

3. CNP reprezentant legal
4. CUI formă asociativă legal constituită
5. Adresa sediului formei asociative legal constituită


6. Cod poştal
7. Județul /sectorul
8. Telefon
9. Fax
10. E-mail
11. Adresa pentru corespondență (completaţi numai dacă ea diferă faţă de cea de la pct.. 4-7)


Solicit eliberarea:
- codului formei asociative
- numerelor de ordine pentru …… stupi
12. Numărul apicultorilor înscrişi în forma asociativă
13. Numărul familiilor de albine deţinut de membri asociaţi (apicultori)
DATA:SEMNĂTURA:


Anexa nr. 2
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.245/2011 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2011-2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultură, precum şi a valorii sprijinului financiarA T E S T Ă

FORMA ASOCIATIVĂ

……………....................................................................................................................,

care are CODUL ……………………………,

să elibereze NUMERE DE ORDINE ALE STUPILOR de la nr. ….…….. la nr. ……….…

Data ………………….DIRECTOR GENERAL,Anexa nr. 3
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


Forma asociativă …………………………………………………
Codul formei asociative ………………………………………..


CENTRALIZATORUL
membrilor formei asociative pentru care solicită numere de ordine pentru identificarea stupilor

Nr.
crt. Nume/prenume apicultor Adresa Nr. de stupi deţinuţi Nr. de ordine stupi
1
2
3
4
5


Anexa nr. 4
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar


Forma asociativă …………………………………………………
Codul formei asociative ………………………………………..


R E G I S T R U DE Î N R E G I S T R A R E
a membrilor formei asociative şi numerele de ordine acordate pentru identificarea stupilor

Nr.
crt. Nume/prenume apicultor CNP Nr. de stupi deţinuţi Nr. înregistrare/aitorizare sanitară veterinară Nr. de ordine stupi Obs.*
1
2
3
4
5


* Se vor menţiona schimbările care au loc în urma situaţiilor de vânzare/cumpărare/înstrăinare/ deteriorare a stupilor/familiilor de albine

Anexa nr. 5
la procedura de identificare a stupilor în Sistemul unitar

CODURILE JUDEŢENE utilizate în structura codului de identificare a stupilor

Nr. crt. JUDEŢUL CODUL JUDEŢULUI
1. ALBA 01
2. ARAD 02
3. ARGEŞ 03
4. BACĂU 04
5. BIHOR 05
6. BISTRIŢA-NASAUD 06
7. BOTOŞANI 07
8. BRĂILA 08
9. BRAŞOV 09
10. BUZĂU 10
11. CARAŞ-SEVERIN 11
12. CĂLĂRAŞI 12
13. CLUJ 13
14. CONSTANŢA 14
15. COVASNA 15
16. DAMBOVIŢA 16
17. DOLJ 17
18. GALAŢI 18
19. GIURGIU 19
20. GORJ 20
21. HARGHITA 21
22. HUNEDOARA 22
23. IALOMIŢA 23
24. IAŞI 24
25. ILFOV 25
26. MARAMUREŞ 26
27. MEHEDINŢI 27
28. MUREŞ 28
29. NEAMŢ 29
30. OLT 30
31. PRAHOVA 31
32. SATU-MARE 32
33. SĂLAJ 33
34. SIBIU 34
35. SUCEAVA 35
36. TELEORMAN 36
37. TIMIŞ 37
38. TULCEA 38
39. VASLUI 39
40. VÂLCEA 40
41. VRANCEA 41
42. BUCUREŞTI 42
Albinutele = viata ... importantele albinute ... ” daca albinele ar disparea, omenirea ar mai trai 4 ani. Albert Einstein ”.
http://adihodis.sunphoto.ro/
Avatar utilizator
Adi Hodis
 
Mesaje: 2937
Membru din: 03 Apr 2011, 18:40

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde LUCIAN AVRAM » 15 Apr 2011, 23:17

am citit TOT de doua ori , nu-mi vine sa cred , :shock: si pe banii si nervii CUI or sa se faca toate astea ?????????????? :shock: guvernantii lui PESTE PRAJIT cu cine s-au consultat cand au hotarat sa faca cacatul asta de lege sau ce-o mai fi , si daca eu nu vreau sa-mi identific stupii nicaieri , care-i treaba , ce or sa-mi faca ?????????? :shock:
LUCIAN AVRAM
 
Mesaje: 1311
Membru din: 23 Feb 2011, 13:10

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde alt stupar » 15 Apr 2011, 23:21

brrrr !
iete cheltuiala noua !
lada plina de albine, dalta si afumatorul
in rest... Dumnezeu cu mila !
Avatar utilizator
alt stupar
 
Mesaje: 3214
Membru din: 18 Feb 2011, 22:50
Localitate: Lipova

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde Dragos2006 » 16 Apr 2011, 07:56

Acest ordin nu este o inventie romaneasca ci se aplica in toata Uniunea ! Este ceva normal si civilizat , poate asa reusim sa facem putina ordine in apicultura romaneasca unde acum domneste haosul. E simplu , vrei bani de la UE - trebuie sa ai stupii inregistrati ! Nu esti inregistrat , nu ai acces la bani !
In Franta pe placuta este trecut inclusiv numele stuparului , mai jos e poza facuta de mine la o stupina de peste 600 de colonii unde totul era inregistrat :
http://gavriladragos.sunphoto.ro/Apimon ... VCOMBHCVQU
Ajuta-l Doamne pe dusmanul meu !Da-i viata lunga sa asiste la succesul meu ...
Dragos2006
 
Mesaje: 2251
Membru din: 05 Apr 2011, 16:37
Localitate: Valea Ramnicului

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde LUCIAN AVRAM » 16 Apr 2011, 21:11

@Dragos , eu nu am nimic impotriva dar parca e un pic cam fortata si obligatorie treaba asta , dar de ce nu dau ei bani si pentru treaba asta , cat despre ordinea din apicultura romaneasca ar fi multe de spus , eu cred ca dezordinea nu este la stupari ci mai degraba la procesatori si politicieni !

ai vazut stirea de pe PRO TV ?
ai citit acel articol din LUMEA APICOLA ? despre mierea falsificata ? cine o falsifica pana la urma ????????? :shock:

ca sa nu mai vorbim despre intelegerile dintre procesatori in ceea ce priveste pretul mierii in fiecare an , apropo stii unde se face pretul mierii ?????/ sau mai bine zis de unde afla procesatorii daca anul este bun sau nu ? i-a sa te vad ce raspuns dai ! :roll:
LUCIAN AVRAM
 
Mesaje: 1311
Membru din: 23 Feb 2011, 13:10

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde Donbazil » 17 Apr 2011, 00:00

Sal'tare!
Nu cred ca este corect sa sarim de la una la alta.....
Identificarea stupilor si a stupinelor si implicit a proprietarilor este necesara......Prea ne-am invatzat numai cu smecherii si cu fofilinguri pe langa lege.......
Cat despre pretzul mierii, procesatori si falsificatori si politica si altele.....Nu cred ca aici este locul pentru aceasta discutie.....
Felicitari Dragos pentru argumentare! :idea: Faine pozele din Francia......
Presupun ca fiecare forma asociativa va trata cu seriozitate problema si chestia nu va iesi prea scump....
Oricum o placutza nu poate costa cat un microcip, asa ca daca la oi se dau gratis poate si la noi vor fi suportate din veniturile formei asociative.....Oricum Ideea este foarte buna si este un inceput de normalitate.
Parerea mea!
Sal'tare!
Donbazil - Faget
Avatar utilizator
Donbazil
 
Mesaje: 2621
Membru din: 23 Feb 2011, 23:34
Localitate: Faget

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde LUCIAN AVRAM » 17 Apr 2011, 00:20

@Donbazil , om trai si om vedea , o sa tin minte aceasta afirmatie a dvs .timpul o sa ne spuna cine a avut dreptate si cine nu , eu sper ca ma insel dar .............. nu cred !
LUCIAN AVRAM
 
Mesaje: 1311
Membru din: 23 Feb 2011, 13:10

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde Dragos2006 » 17 Apr 2011, 08:22

Momentan aici vorbim de noi producatorii , haideti sa fim noi un exemplu si sa facem ordine in propria ograda . Apoi poate procesatorii si politicienii vor lua exemplu de la noi !
Cum este acum nu este bine ! exista crescatori de matci cu acte care eliberaza facturi si in realitate nu au mai mult de 5 familii de albine , exista o groaza de stupari numai in acte ! Cred ca este timpul ca numele de apicultor sa-l poarte doar cei care il merita . Este adevarat ca acum sunt ape tulburi si unii se pricep foarte bine la pescuit (braconat) dar va veni si ziua in care totul se va limpezi si numai cel care a fost corect in primul rand cu el insusi va rezista si va evolua , restul vor dispare la fel cum au aparut.
Pentru a trai intr-o societate corecta trebuie ca mai intai noi sa fim corecti , indiferent ca vedem multi borfasi pe langa noi . Pretul placutei sigur va fi simbolic , nu banii sunt o problema aici.

Si acum ca ne-am dat putin la vorba sa-mi exprim si eu parerea in legatura cu procesatorii sau mai bine zis comercianti de miere aici intrand si tarabagii . Daca la noi la producatori trebuie doar sa limpezim apele in partea cu comertul trebuie DAT CU TUNUL pentru ca s-a ajuns aproape sa nu mai gasesti miere naturala pe rafturi ! Toti comerciantii profita de un vid legislativ si vand orice zeama dulce sub eticheta de mierea de albine . A inceput si protectia Consumatorului sa se miste , am informatii ca se vor porni controale la nivel national de la tarabagiu pana la hipermarket . Deja un judet a fost controlat si bineinteles aproape toata mierea este falsificata. Am inteles ca se va implica puternic in controale si ANSVSA.
Ajuta-l Doamne pe dusmanul meu !Da-i viata lunga sa asiste la succesul meu ...
Dragos2006
 
Mesaje: 2251
Membru din: 05 Apr 2011, 16:37
Localitate: Valea Ramnicului

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde Donbazil » 10 Aug 2011, 00:39

Sal'tare!
Vedeti ca a aparut in revista Romania apicola nr. 8 / august 2011 pag 4 -6 anexa la Ordinul nr. 119/2011, dar se refera in principal la obligatiile structurilor asociative, deci doar membrii acestor structuri vor primi, deci cei ce de buna voie se inregistreaza si platesc cotizatia sau cei care din interes pentru a accesa diferite forme de sprijin o fac, dar aici trebuie sa remarc ca nu mai e cale de dus -si-intors.....Ca unii asa s-au invatat platesc cotizatie un an pana capata adeverinta apoi ceau!.....
Acum odata cu crotalierea vor ramane in evidente si nu mai pot face manevre.....
Ceilalti care nu se inregistreaza sunt curios cum vor scoate camasa cand nu vor mai primi nici un ajutor si nu vor mai fi acceptati nici la pastoral....
Poate totusi o data vom intra in lergalitate!.....
Eu inca sper....
Sal'tare!
Donbazil - Faget.


P.S. Spre surprinderea mea - (neplacuta ce-i drept), cand am fosdt pe la APIA Timisoara sa rezolv niste chestii , am aflat de numarul mic de stupari care au accesat PNA si alte forme de sprijin legal oferite ( motorina) .....Asa ca-i usor sa ne lamentam si sa acuzam.....Da' noi ce facem?.....
Avatar utilizator
Donbazil
 
Mesaje: 2621
Membru din: 23 Feb 2011, 23:34
Localitate: Faget

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde Dragos2006 » 10 Aug 2011, 07:44

Daca este cineva care poate sa produca asemenea placute de identificare sa vina cu o oferta deoarece este o cerere mare de astfel de placute.
Cum era de asteptat apicultorii s-au organizat foarte bine si anul acesta si au depus cereri de plata care ,normal, depasesc bugetul alocat prin PNA 2011.
Ajuta-l Doamne pe dusmanul meu !Da-i viata lunga sa asiste la succesul meu ...
Dragos2006
 
Mesaje: 2251
Membru din: 05 Apr 2011, 16:37
Localitate: Valea Ramnicului

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde cristi_vidican » 10 Aug 2011, 08:28

Donbazil scrie:
P.S. Spre surprinderea mea - (neplacuta ce-i drept), cand am fosdt pe la APIA Timisoara sa rezolv niste chestii , am aflat de numarul mic de stupari care au accesat PNA si alte forme de sprijin legal oferite ( motorina) .....Asa ca-i usor sa ne lamentam si sa acuzam.....Da' noi ce facem?.....


Eu sunt inscris intr-o alta asociatie decat ACA si pe noi ne-a spunat pe toti din asociatie sa ne spuna despre PNA. Pe cei din ACA Bihor nu i-a sunat nimeni, cel putin pe care-i stiam eu, nu i-a anuntat nimeni. Aici e si vina asociatiilor care nu isi anunta membrii. Unii chiar nu stiu despre PNA. Pe noi ne-a sunat pe toti, numai cine n-a vrut nu si-a luat.
Tot ce voiti sa va faca voua oamenii, faceti-le şi voi la fel – Matei 7:12a
cristi_vidican
 
Mesaje: 6021
Membru din: 23 Feb 2011, 13:58
Localitate: Hidiselu de Sus - Bihor

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde proapis13 » 10 Aug 2011, 09:26

La mine in asociatzie - alta decat ACA - deja s-au ridicat tratamentele prin programul PNA
cu mentziunea ca cine nu a vrut sau nu a fost autorizat DSVSA nu a putut sa acceseze fondurile
salve :D
Informatia se gaseste in carti,carti pe care din pacate,odata cu feisbucareala apiculturii,nu le mai citeste nimeni...
Avatar utilizator
proapis13
 
Mesaje: 7329
Membru din: 24 Feb 2011, 17:20
Localitate: Drobeta Turnu-Severin

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde jiji » 10 Aug 2011, 11:58

VA SALUT
stiti merge sa cumperi acum medicamente si altele si sa le bagi la pna in august?
jiji
 
Mesaje: 442
Membru din: 26 Feb 2011, 13:56
Localitate: giurgiu

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde Donbazil » 10 Aug 2011, 22:56

cristi_vidican scrie:
Donbazil scrie:
P.S. Spre surprinderea mea - (neplacuta ce-i drept), cand am fosdt pe la APIA Timisoara sa rezolv niste chestii , am aflat de numarul mic de stupari care au accesat PNA si alte forme de sprijin legal oferite ( motorina) .....Asa ca-i usor sa ne lamentam si sa acuzam.....Da' noi ce facem?.....


Eu sunt inscris intr-o alta asociatie decat ACA si pe noi ne-a spunat pe toti din asociatie sa ne spuna despre PNA. Pe cei din ACA Bihor nu i-a sunat nimeni, cel putin pe care-i stiam eu, nu i-a anuntat nimeni. Aici e si vina asociatiilor care nu isi anunta membrii. Unii chiar nu stiu despre PNA. Pe noi ne-a sunat pe toti, numai cine n-a vrut nu si-a luat.


Sal'tare!
Mai Cristi, eu sunt presedintele unui cerc apicol care are in evidenta peste 100 de membrii, dar anul asta nici jumatate nu si-au platit cotizatia.
Eu fac toata toamna si iarna pana primavara intalniri saptamanale dar cati dintre stupari crezi ca vin?.....
Acuma tot omul are acces la stiri, la un birou de consultanta agricola sau la internet, dar crezi ca le pasa?....Vezi cati suntem pe forumuri, nici 5% din stuparii din tara....
Crezi ca nici un sfert nu sunt inscrisi in nici o asociatie, buna-rea, cum o fi dar care sa-i reprezinte?....Cati crfezi ca sunt abonati la revistele de profil?...
Toti se vaita ca nu "le da".....
Dar cand e vorba sa dea ei ce-i de dat, adica amarata de cotizatie si sa vina , sa fie prezenti la intalniri........Sa mai afle noutatile pe linie apicola, sunt ocupati.... N-au vreme.....
Cam asta cred ca-i situatia si prin alte parti.
Degeaba spui omului ce are de facut, el vrea ca tu, PE GRATIS sa-i rezolvi problemele......
Ori cred ca asta nu-i corect.....
Cine are interes stii cum ma cauta.....Vin si la mine acasa, dar numai pana le rezolv problema, pe urma......Uita....
Pai ce sa fac, sa le dau la toti telefon sa-i rog sa-si ia medicamentele, cand ei toti trec pe la magazinul nostru din Lugoj si pot sa rezolve pe loc problema......
Dar nu!....Lor nu le convine ca ei sa dea prima data banii si pe urma sa astepte sa primeasca inapoi ce li se cuvine, se gandesc ca daca nu le mai da nimic, si atunci fac tot felul de improvizatii, dau cu tot felul de substante neomologate sau vin cu facturi de pe cine stie unde dar nu iau tratamentul ci aduc doar factura si vor sa ia banii si primavara se plang.....
Asa suntem noi, tot vedem paiul din ochiul altuia dar barna din ochiul nostru n-o vedem....
Chear esti convins ca daca nu erau membrii ACA ci la alta asociatie depuneau mai multe cereri ?....
Pai de exemplu nici la asociatia cea mai reprezentativa dupa ACA din Timis, Stuparul Banatean, lucrurile nu stau prea grozav..... Oamenii nu vor sa inteleaga ca exista o ordine in toate si ca pe viitor va fi si mai riguroasa treaba.....
Trag de timp, cauta subterfugii, numai sa nu dea nimic de la ei sa ia totul daca se poate pe gratis.....
Asa-s oamenii nostrii si de dezvatat cu metode blande nu se poate, numai cu fermitate, dar cine s-o aplice, ca veterinarii nu fac nimica nici n-au interes dar nici nu-s platiti, asa ca......
Sa fim noi sanatosi si cei ce dorim sa facem treaba buna si legala s-o facem ca lumea iar restul.......Vor vedea ei si dupa ce dau cu capu' de pragu' de sus, poate-l vad si pe ala de jos.....
Ai sa vezi acuma cu placutele, cati vor declara corect stupii......
Asa suntem noi, numa sa ciupim si sa fentam......
Da' toate au o zi cand se gata......

Sal'tare!
Donbazil - Faget :( :( :(
Ultima oară modificat de Donbazil pe 10 Aug 2011, 23:06, modificat 1 dată în total.
Avatar utilizator
Donbazil
 
Mesaje: 2621
Membru din: 23 Feb 2011, 23:34
Localitate: Faget

Re: Identificarea şi înregistrarea stupinelor(atribuirea de

Mesajde gica » 10 Aug 2011, 23:05

Dombazile,inca nu ti s-a facut lehamite ?
Avatar utilizator
gica
 
Mesaje: 1146
Membru din: 22 Feb 2011, 21:11
Localitate: Bumbesti Jiu (Sadu) -Gorj

Următorul

Înapoi la LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANACine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: kiloz şi 25 vizitatori