Prima pagină DIVERSE IN APICULTURA LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANA

Discutii despre legislatia apicola nationala si europeana , implementare norme UE . A fi un apicultor informat in acest domeniu , inseamna un atu in plus , pentru tine .
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde Mircea_63 » 23 Feb 2013, 18:44

La acest document face referire So-ri-pan. Sper sa fie utila postarea lui aici:

LEGEA APICULTURII

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege


CAPITOLUL I : Dispoziţii generale
Art.1 - (1) Prezenta lege recunoaşte apicultura drept activitate traditionala, de interes naţional, folositoare pentru păstrarea mediului natural, a sistemului ecologic şi a agriculturii în general şi este destinată să garanteze polenizarea naturală a plantelor entomofile şi diversitatea biologică a speciilor de albine, în mod deosebit pentru păstrarea rasei autohtone de albine (Apis mellifera carpatica) şi a populaţiei de albine tipice zonelor bioapicole ale ţării.
Polenizarea plantelor de catre albine are un impact de mediu pozitiv, asigurand dezvoltarea durabila a biodiversitatii, precum si un puternic impact economic, contribuind la cresterea semnificativa a productiilor de fructe, seminte, legume si masa verde.

(2) Statul român acordă sprijin apiculturii pentru refacerea efectivului de familii de albine, creşterea protecţiei sanitar-veterinare a albinelor şi a siguranţei alimentare, a diversificarii şi sporirii producţiilor apicole.


Art. 2 - În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) Albinele lucrătoare - femele cu aparatul reproducător atrofiat, reprezentând cea mai numeroasa castă a familiei de albine, efectuând toate activităţile necesare în stup;
b) Apicultor - persoană care creşte albine şi/sau posedă şi conduce stupine.
c) Apicultorul profesionist - persoana care în baza unei pregătiri de specialitate, execută ca activitate principală apicultura;
d) Apicultura - ramură agricolă din sectorul zootehnic, ce cuprinde activitatea de creştere, înmulţire şi ameliorare a albinelor melifere;
e) Apicultura ca disciplină de studiu - ştiinţa care se ocupă de tehnologia creşterii familiilor de albine, a obţinerii şi valorificării produselor apicole, a polenizării culturilor agricole şi florei spontane;
f) Apicultura pentru consum propriu - deţinerea de până la 10 familii de albine pe vatră permanentă, adiacentă domiciliului sau reşedinţei deţinătorului familiilor de albine, după caz;
g) Autopavilion – construcţie rigidă, închisă, cu rastele, realizată pe caroserie auto, în care sunt amplasaţi stupi şi reprezentând mijloc de transport specializat al acestora;
h) Bază meliferă - totalitatea plantelor melifere aflate în raza utilă de activitate a albinelor (2-3 km). Plantele melifere asigură albinelor materia primă necesară supravieţuirii şi dezvoltării lor. Există plante melifere care produc nectar, polen

sau nectar şi polen, precum şi plante de la care albinele colectează mana (vegetală sau animală);
i) Carnetul de stupină - documentul elaborat de fiecare formă asociativă de profil legal constituită şi distribuit gratuit membrilor asociaţiei. Carnetul de stupina va fi aprobat de Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară şi va conţine date de identificare ale formei asociative şi ale apicultorului, mărimea efectivului de familii de albine în concordanţă cu Registrul Agricol al primăriei unde sunt înregistrate acestea, precum şi date privind starea de sănătate a familiilor de albine, prin vizarea trimestrială de către medicul veterinar de circumscripţie, rezultatele unor analize speciale, daca este cazul, precum şi tratamentele aplicate de catre apicultor familiilor de albine.
j) Familia de albine - entitate biologică formată din matcă, albine lucrătoare, trântori, care acopera fagurii clădiţi, ce conţin puiet aflat în toate stadiile de dezvoltare şi rezerve de hrana energo-proteică;
k) Familia de albine de elită - familia de albine de rasă pură, cu performanţe superioare, care transmit constant, prin descendenţă, însuşirile respective, datorita aplicării unui program de ameliorare specific.
l) Flora entomofilă - totalitatea plantelor care se polenizează cu ajutorul albinelor şi al altor insecte;
m) Matca - singura femelă din familia de albine cu capacitate de împerechere şi depunere de ouă şi ovule, datorită dezvoltării complete a aparatului reproducător.
n) Pavilion apicol - construcţie rigidă, închisă, cu rastele, realizată pe şasiu de remorcă în care sunt amplasaţi stupi, reprezentând mijloc de transport specializat al acestora;
o) Polenizarea plantelor - transportul grăuncioarelor de polen (elemente sexuale bărbăteşti) din antere pe stigmatul florilor în vederea fecundării prin contopirea lor cu ovulele (elementele sexuale femeieşti). Sporul de producţie agricolă realizat
prin polenizare cu ajutorul albinelor depăşeşte de 10-15 ori valoarea produselor agricole, iar pentru flora spontană se asigură conservarea durabilă a biodiversităţii;
p) Produse apicole - produsele obţinute de la familia de albine ca rezultat al activităţii acesteia, sub denumirea de miere, ceară de albine, lăptişor de matcă, apilarnil, polen, păstura, propolis, venin de albine;
q) Rasă de albine - populaţia de familii de albine de origine comună suficient de numeroasă pentru creşterea "în sine", care are un genofond comun şi posedă anumite particularităţi fenotipice, adaptată condiţiilor pedoclimatice şi florei melifere din zona respectivă;
r) Roi pe faguri - entitate biologică formată din matcă împerecheată, albine lucrătoare şi trântori, ce acoperă bine 3-5 faguri cu rezervă de hrană energo-proteică şi cu puiet aflat în toate stadiile de dezvoltare;
s) Roi la pachet - entitate biologică formată din matcă şi albine lucrătoare în cantitate de 1-1,5 kg, adăpostită în lădiţă specială cu dispozitiv pentru introducerea hranei, necesară până la destinaţia finală;
t) Stupina/exploataţie apicolă - totalitatea stupilor cu familiile de albine, amplasaţi pe o suprafaţă de teren determinată, cu construcţiile şi/sau utilajele necesare pentru desfăşurarea activităţii de apicultură;
u) Stupăritul staţionar - sistem de creştere al familiilor de albine, ce nu părăsesc vatra permanentă, specific stupinelor de multiplicare şi/sau elită;
v) Stupăritul pastoral - sistemul de creştere al familiilor de albine, ce implică deplasarea acestora la diferite surse melifere din flora spontană şi cultivată pentru valorificarea culesurilor de producţie sau de întreţinere şi polenizare;
w) Stupul - containerul apicol ce adăposteşte permanent familia de albine, asigurând acesteia condiţii optime de izolare hidrotermica şi capacitate maximă în perioada apogeului dezvoltarii biologico-productiv;
x) Stupină de elită – stupină autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” (ANARZ) în creşterea familiilor de albine de elită şi producerea de material biologic selecţionat;
y) Stupina de multiplicare - stupină autorizată de autoritatea competentă în domeniu, respectiv Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” pentru multiplicarea materialul genetic provenit de la familii de albine cu performanţe superioare, de rasă pură, din stupina de elită;
z) Trântorul - reproducătorul mascul din familia de albine.
aa) Vatra de stupină - suprafaţa de teren pe care este amplasată stupina. Vatra de stupină poate fi permanentă pentru stupinele staţionare şi pentru cele care iernează în acelaşi loc, an de an, şi temporară pentru stupinele aflate în pastoral.

CAPITOLUL II : Protectia albinelor si a activitatii apicole
Art. 3 - (1) Statul român, prin ministerele de resort, va elabora indicaţii generale privind limitările şi interdicţiile care se pot aplica tratamentelor antiparazitare cu produse fitosanitare şi erbicide toxice pentru albine, efectuate pe culturile agricole, pomi fructiferi, viţă de vie, arbori şi arbusti ornamentali şi pe flora spontană în perioada de înflorire.
(2) Stabilirea de limite şi interdicţii în folosirea unor culturi de interes apicol, care ar proveni din organisme modificate din punct de vedere genetic.
(3) Deţinătorii de suprafeţe agricole care efectuează tratamente chimice la culturile pe care le deţin sunt obligaţi să anunţe, în scris, consiliul local de pe raza teritorială pe care îşi desfăşoară activitatea, cu cel puţin 7 zile înainte de data exactă când vor efectua aceste operaţiuni, precum şi denumirea produsului folosit si a gradului de toxicitate asupra albinelor.
(4) Consiliul local trebuie să anunţe, în scris, apicultorii care au vatră de stupină staţionară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puţin 3 zile înaintea efectuării de către deţinătorii de terenuri agricole a tratamentelor cu substanţe chimice în vederea prevenirii intoxicaţiilor la albine.

Art. 4. Statul român, prin ministerele de resort, va lua măsuri pentru:
a) stimularea practicii de polenizare cu ajutorul albinelor;
b) stimularea practicii de creştere a albinelor şi a stupăritului pastoral;
c) dezvoltarea culturilor melifere, în funcţie de diversitatea biologică;
d) stabilirea intervenţiilor economice pentru însănătoşire şi control în lupta împotriva „varoozei” şi a altor boli majore ale albinelor;
e) întărirea şi organizarea controlului asupra produselor apicole de origine extracomunitară, comunitară şi naţională;
f) stimularea atragerii şi permanenţei tinerilor în sectorul apicol;
g) prevederea unor despăgubiri compensatorii pentru apicultorii care operează în zonele de munte sau dezavantajate;
h) păstrarea şi selecţia purităţii albinei autohtone (Apis mellifera carpatica) şi stimularea folosirii de mătci provenind din stupinele de elită şi de multiplicare.

Art. 5 – (1) Prin derogare de la prevederile art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, mijloacele de transport specializate în transportul familiilor de albine în pastoral, definite ca atare în prezenta lege, sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport.
(2) Mijloacele de transport, prevazute la aliniatul 1, nu vor avea în dotare tahografe.

CAPITOLUL III : Drepturile apicultorilor

Art. 6. Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice persoană fizică sau juridică care respectă legislaţia în domeniu.
Art. 7. Apicultorii pot înfiinţa stupine de elită sau stupine de multiplicare a materialului genetic, conform legislaţiei în domeniu.
Art. 8 – (1) Apicultorul poate să solicite, în scris, autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi regiilor autonome cu profil agricol sau silvic, atribuirea de vatră de stupină staţionară/permanentă în localitatea de domiciliu sau atribuirea de vatră de stupină temporară/pastorală în alte localităţi.
(2) Suprafeţele de teren se atribuie gratuit, în măsura posibilităţilor, de către autorităţile administraţiei publice locale, precum şi de către regiile autonome cu profil agricol sau silvic, pentru vatră de stupină, în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 m2 pentru fiecare familie de albine şi 50 m2 pentru fiecare pavilion apicol.
(3) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se încheie între beneficiari şi deţinătorii terenurilor.
Art. 9. Până la data de 15 martie a fiecărui an, consiliul local, precum şi regiile autonome cu profil agricol sau silvic, inventariză atât suprafeţele de teren care se acordă apicultorilor pentru amplasarea vetrei de stupină cât şi baza meliferă existentă pe teritoriul acestora în vederea comunicării şi repartizării suprafeţelor melifere către apicultorii care doresc să se deplaseze în pastoral.
Art. 10. Apicultorii, prin formele asociative de profil legal constituite din care fac parte, pot valorifica produsele cu denumire de origine protejată şi cu indicaţia geografică

protejată, conform regulamentelor (CEE) nr. 2081/91 şi 2082/92 al Consiliului European din 14 iulie 1992, cu modificările ulterioare, precum şi pentru mierea realizată conform metodei de producţie biologică, în conformitate cu regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului European, din 24 iunie 1991, cu modificările ulterioare.
Art. 11. Apicultorii, membri ai asociatiilor profesionale din domeniul apicol legal constituite, au dreptul de a folosi cu titlu gratuit, în scopul desfăşurării de activităţi asociative, spaţiile aflate în propietatea Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România dobândite de aceasta anterior anului 1989.

Capitolul IV : Obligaţiile apicultorilor
Art. 12. – (1) Apicultorul este obligat să:
a) înscrie familiile de albine în Registrul agricol, conform legislaţiei în domeniu;
b) înregistreze/autorizeze stupina la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi la medicul veterinar de circumscriptie conform legislaţiei în domeniu;
c) trateze cu medicamente familiile de albine deţinute, conform legislaţiei sanitar - veterinare;
d) aibă stupii identificaţi de către formele asociative de profil legal constituite, în Sistemul unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, conform legislaţiei în domeniu, în cazul accesării de fonduri europene şi/sau guvernamentale;
e) înştiinţeze, în scris, în maximum 24 de ore, în zilele lucrătoare, sau în prima zi lucrătoare de la instalarea stupinei pe vatră temporară, consiliul local pe raza căruia se deplasează cu stupii în pastoral şi să menţioneze locul de amplasare al stupilor, perioada de timp, numărul familiilor de albine, precum şi datele de contact pentru a putea a fi anunţat, la timp, în cazul unor tratamente cu substanţe chimice la culturile agricole;
f) să respecte distanţa dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri, de minimum 300 m la culturile agricole şi să nu amplaseze stupina pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine şi sursa de cules;
g) sa aibă asupra lui în pastoral, carnetul de stupină şi ordinul de deplasare sau carnetul de stupină, în cazul în care stupina este staţionară, după caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile lit. g) a alin.(1) a art.12 pentru apicultorii care nu fac parte dintr-o formă asociativă de profil legal constituită, aceştia vor avea obligaţia să aibă asupra lor adeverinţa de la primărie privind efectivul de familii de albine cu care este înregistrat şi fişa de sănătate a familiilor de albine.
Art. 13 – (1) Amplasarea stupilor de albine pe terenurile deţinute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanţă de cel puţin 5 m faţă de instituţii şcolare, spitale, ferme zootehnice, căi ferate, drumuri publice sau hotare ale proprietăţilor din domeniul public sau domeniul privat aflate în intravilan.
(2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m, stupii de albine trebuie să fie despărţiţi de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceiaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.
(3) Numărul familiilor de albine amplasate pe teren, conform obligaţiilor prevăzute la alin.(1) şi (2), nu este limitat.
(4) Apicultorul nu răspunde pentru prezenţa albinelor în căutarea polenului şi nectarului ori pentru prezenţa roiurilor ca urmare a instinctului de înmulţire, pe diverse proprietăţi, vii, livezi, precum şi pentru folosirea de către albine a sucurilor dulci din bobiţele strugurilor sau din alte fructe, deoarece spargerea acestora nu poate fi provocată de albine datorită particularităţilor aparatului bucal al acestora.
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 14. – (1) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de 200 lei, în cazul nerespectării de către apicultor a distanţelor dintre stupine la masivele melifere din păduri sau la culturile agricole sau în cazul amplasării de către apicultor a stupinei pe direcţia de zbor a albinelor aparţinând altor stupine sau amplasării stupinei între alte stupine şi sursa de cules, prevăzute la lit.f) a art. 12 cât şi acordarea de eventuale despăgubiri apicultorului pentru dauna creată;
b) cu avertisment sau amenda de 50 de lei în cazul nerespectării dispoziţiilor lit.e) a art.12;
c) cu amendă de 200 lei, în cazul nerespectării distanţei de minimum 5 m faţă de obiectivele prevăzute la alin.(1) şi (2) ale art.13 cât şi acordarea de eventuale despăgubiri proprietarului pentru dauna creată;
d) cu amenda de 1000 lei, în cazul nerespectării prevederilor alin.(3) al art.3 cât şi acordarea de eventuale despăgubiri apicultorului pentru dauna creată;
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite de primar sau primarul general al municipiului Bucureşti;
(3) Contravenientul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din cuantumul sancţiunii aplicate;
(4) Sunt exceptaţi de la sancţiunile prevăzute la lit. a) şi b) ale alin.(1) al art.14 apicultorii care practică apicultura staţionară doar pentru consum propriu.
Art. 15. Prevederile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.16 – Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc criteriile de autorizare a stupinelor de elită şi/sau multiplicare.
Art. 17 - Prevederile art. 5 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
Art. 18 - La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea apiculturii nr. 89/1998, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.549 din 5 august 2010, se abrogă.
Art. 19 - Regulamentul privind organizarea activităţii de stupărit pastoral este prevazut în anexa, care face parte integrantă din prezenta lege.Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din...... cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei Presedintele Camerei Deputatilor
Stefan Valeriu ZGONEA

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din...... cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei Presedintele Senatului

Laurentiu Crin George ANTONESCU
Nimic din ce-i uman nu imi e strain. (S. Freud)
Abia am timp sa ma mir ca exist...(N.Stanescu)
Mircea_63
 
Mesaje: 5472
Membru din: 15 Mar 2012, 12:55
Localitate: Timisoara

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

LINK-URI SPONSORIZATE

SPONSOR
 

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde Mircea_63 » 23 Feb 2013, 19:11

In completarea legii se afla acest regulament:

REGULAMENT
privind organizarea activitatii de stuparit pastoral

Art.1. Stupinele deplasate în pasoral vor putea fi identificate după panoul stupinei, ce va conţine date privind numele proprietarului, numărul de stupi, numărul de înregistrare/autorizare DSV, iar pe stupi vor fi fixate numerele alocate de catre ANARZ prin intermediul formei asociative din care apicultorul face parte, pentru identificarea familiilor de albine, în cazul în care apicultorii accesează fonduri europene şi/sau guvernamentale.
Art. 2. – (1)Apicultorul va primi gratuit de la forma asociativă de profil legal constituită la care este înregistrat, până pe data de 15 a lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic, documentele necesare deplasării în pastoral, respectiv, Înştiinţarea (Anexa 1b la Regulament), Ordinul de deplasare în pastoral (Anexa 1c la Regulament) şi Carnetul de stupină (Anexa 1a la Regulament), după caz.
(2) Carnetul de stupina este valabil 3 ani de la primirea acestuia, iar apicultorul este obligat să-l vizeze semestrial la asociaţia din care face parte, pe baza adeverinţei eliberate de primărie şi trimestrial la medicul veterinar de circumscripţie.
Art.3. Pentru utilizarea optimă a potenţialului melifer, se recomandă încărcături optime de familii de albine la hectar, după cum urmează:
- salcâm: 15-20 de familii de albine/hectar;
- tei: 10-15 familii de albine/hectar;
- floarea-soarelui: 1-2 familii de albine/hectar;
- pomi fructiferi: 2-3 familii de albine/hectar;
- rapiţă sau muştar: 4-6 familii de albine/hectar;
- leguminoase perene: 4-6 familii de albine/hectar;
- plante medicinale şi aromatice: 1-10 familii de albine/hectar;
- zmeuriş: 3-5 familii de albine/hectar
Art. 5. Instalarea şi folosirea vetrelor se vor face cu respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 6 – Apicultorii amplasaţi cu stupinele în patrimoniul silvic vor respecta întocmai prevederile Codului Silvic.
Art. 7 - Încălcarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează potrivit reglementarilor în vigoare.
Art. 8 - Anexele 1a), 1b) şi 1c) fac parte integranta din prezentul regulament.
PAG.1 ANEXA 1a
la Regulament

Denumirea Formei asociative.......................
Sediul.............................................................
CUI................................................................
Telefon/Fax...................................................

CARNET DE STUPINĂ
NR.............din data..........

Date de identificare privind proprietarul stupinei....................................................
Denumire/ Nume şi prenume....................................................................................
CNP/CUI...................................................................................................................
Sediul/Domiciliul.....................................................................................................
Fişiere ataşate
rsz_regulament_pag_2.jpg
rsz_regulament_pag3.jpg
rsz_regulament_pag4.jpg
Nimic din ce-i uman nu imi e strain. (S. Freud)
Abia am timp sa ma mir ca exist...(N.Stanescu)
Mircea_63
 
Mesaje: 5472
Membru din: 15 Mar 2012, 12:55
Localitate: Timisoara

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde Mircea_63 » 23 Feb 2013, 19:22

continuare:

ANEXA nr. 1b
la Regulament


ÎNŞTIINŢARE


Către CONSILIUL LOCAL al localităţii …………………..
În atenţia domnului primar…………………………

Subsemnatul ………………………….. apicultor, domiciliat în………………… membru al ……………………. judeţul……………….., vă aduc la cunoştinţă că am deplasat stupina pe raza localităţii dumneavoastră în vederea culesului/polenizarii culturii de ………………, în data de………..
Stupina este alcatuita din:
- un număr de…..familii de producţie şi ……roi
- pavilion/remorca apicolă având număr de înmatriculare……..
- mijloc de transport cu număr de înmatriculare………….
- Perioada de amplasare a stupinei este de aproximativ………zile
Reglementarile legale în baza cărora se desfăşoară stupăritul pastoral sunt:
- Legea apiculturii;
- Hotararea Guvernului nr. 921/20 din noiembrie 1995 privind măsuri pentru stimularea practicării apiculturii şi asigurarea protecţiei familiilor de albine
- Ordinul nr. 67/29 din iulie 1998 – regulamentul de organizare a stuparitului pastoral din România
- Ordinul comun 45/1786/15b/127/ din 1991 privind unele măsuri pentru protecţia familiilor de albine împotriva intoxicaţiilor cu pesticide;
- Ordinul nr. 68/29 iulie 1998 – norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole cu ajutorul albinelor.
În cazul aplicarii unor tratamente fitosanitare în zonă, vă rog să mă anunţaţi la stupină sau la adresa…………….., tel…………………
În speranţa că, pe perioada pastoralului, nu vor avea loc evenimente neplăcute, vă mulţumesc pentru colaborare.Cu stimă,

Apicultor……………………


Aici e locul tabelului de la sfarsitul postarii


EXPUNERE DE MOTIVE


Legea apiculturii nr. 89/1998, republicata, reglementeaza activitatea apicola, in scopul protejarii albinelor, cresterii numarului si productiei familiilor de albine, al valorificarii superioare a resurselor melifere si a produselor apicole.
In perioada in care legea sus mentionata a produs efecte juridice a suportat modificari si completari in scopul adaptarii continutului la noile cerinte ale relatiilor sociale si armonizarea prevederilor sale cu exigentele guvernarii si cu reglementarile UE.
Desi Legea apiculturii nr.89/1998 a fost republicata in anul 2010, din analizele efectuate deducem faptul ca, in cuprinsul acestei legi, trebuie puse in acord elementele componente cu modificarile reale privind dezvoltarea actuala a apiculturii, reglementarile UE in apicultura, cerintele de pe piata mondiala a mierii, dezvoltarea sociala si economica a mediului rural, atragerea tinerilor in apicultura, organizarea apicultorilor in asociatii profesionale ( la data intrarii in vigoare a Legii apiculturii nr. 89/1998, exista o singura asociatie de profil in tara, iar in prezent sunt peste 140 forme asociative apicole).
Astfel, vechea lege trebuie inlocuita cu o alta, care sa elimine contradictiile si vidul legislativ.
Noua lege va cuprinde masuri de protectie a albinelor si a activitatilor apicole, menite sa stimuleze dezvoltarea sectorului apicol, drepturi si obligatii ale apicultorilor, precum si sanctiuni aplicate pentru nerespectarea reglementarilor prevazute de legea propusa spre a fi votata.
Noul act normativ a fost structurat cu respectarea prevederilor din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.
Fata de cele prezentate, am elaborat propunerea legislativa anexata, pe care o supunem spre adoptare, in procedura de urgenta, Parlamentului.

INITIATORI,
................................................................................................................................


Asta-i tot
Fişiere ataşate
rsz_regulament_p5.jpg
Nimic din ce-i uman nu imi e strain. (S. Freud)
Abia am timp sa ma mir ca exist...(N.Stanescu)
Mircea_63
 
Mesaje: 5472
Membru din: 15 Mar 2012, 12:55
Localitate: Timisoara

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde Mircea_63 » 23 Feb 2013, 19:27

proapis13, am mutat postarea ta pentru a conferi continuitate proiectului. Multumesc pentru intelegere.

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT
de proapis13 » 4 minute în urmă

Pt mine art asta e discutabil si interpretabil,2 m de la baza gardului sau pe oraza de 2 m de la virful gardului

(2) Dacă distanţa faţă de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m, stupii de albine trebuie să fie despărţiţi de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albinele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălţime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, şi care să continue pe aceiaşi linie încă 2 m dincolo de stupii amplasaţi la extremităţile stupinei.

salve
Nimic din ce-i uman nu imi e strain. (S. Freud)
Abia am timp sa ma mir ca exist...(N.Stanescu)
Mircea_63
 
Mesaje: 5472
Membru din: 15 Mar 2012, 12:55
Localitate: Timisoara

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde alt stupar » 23 Feb 2013, 21:31

:lol: :lol: :lol:
" Art. 11. Apicultorii, membri ai asociatiilor profesionale din domeniul apicol legal constituite, au dreptul de a folosi cu titlu gratuit, în scopul desfăşurării de activităţi asociative, spaţiile aflate în propietatea Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România dobândite de aceasta anterior anului 1989. "
:oops:

Astia... Chilom Aurelian, Togan Ionel, Prahoveanu Mihai, Chirila Aurelia, Apostolescu Mihai precum si cei din spatele lor... oare si-au vazut-o astazi ? :lol:
Nu-i suficient jaful din banul public pe care l-au practicat cu desantare ( a se vedea PNA-ul, intervalul 2009-2011 ) ???
lada plina de albine, dalta si afumatorul
in rest... Dumnezeu cu mila !
Avatar utilizator
alt stupar
 
Mesaje: 3214
Membru din: 18 Feb 2011, 22:50
Localitate: Lipova

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde ignatov andrei » 23 Feb 2013, 23:30

alt stupar scrie::lol: :lol: :lol:
" Art. 11. Apicultorii, membri ai asociatiilor profesionale din domeniul apicol legal constituite, au dreptul de a folosi cu titlu gratuit, în scopul desfăşurării de activităţi asociative, spaţiile aflate în propietatea Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România dobândite de aceasta anterior anului 1989. "
:oops:

Astia... Chilom Aurelian, Togan Ionel, Prahoveanu Mihai, Chirila Aurelia, Apostolescu Mihai precum si cei din spatele lor... oare si-au vazut-o astazi ? :lol:
Nu-i suficient jaful din banul public pe care l-au practicat cu desantare ( a se vedea PNA-ul, intervalul 2009-2011 ) ???

Si noi, ALTI STUPARI, prin intermediul meu, iti dam dreptate, alt stupar!
ignatov andrei
 
Mesaje: 4905
Membru din: 28 Ian 2013, 18:53
Localitate: Vaslui

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde kiloz » 23 Feb 2013, 23:58

j) Familia de albine - entitate biologică formată din matcă, albine lucrătoare, trântori, care acopera fagurii clădiţi, ce conţin puiet aflat în toate stadiile de dezvoltare şi rezerve de hrana energo-proteică

Iarna de unde trintori si puiet? Deci nu!


g) prevederea unor despăgubiri compensatorii pentru apicultorii care operează în zonele de munte sau dezavantajate


Dar in cazul secetei care afecteaza plantele cultivate,rapita ,floare,sau daca ingheta salcimul!
Să fii drept şi scrie adevărul.
kiloz
 
Mesaje: 1633
Membru din: 23 Feb 2011, 15:08

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde so-ri-pan » 24 Feb 2013, 00:08

In atentia tuturor privind aRT.11. Este incorect sa se speculeze subiectul. Acest articol este o "afacere de familie in ACA". Se stie ca sunt procese in tara pe acest subiect si vor sa fie transat o data pentru totdeauna. Toti din comisie nu au fost de acord cu acest articol. A fost acceptat insa, in ultima instanta, considerandu-se ca oricum nu trece in Parlament.
so-ri-pan
 
Mesaje: 210
Membru din: 25 Noi 2012, 15:42

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde Mircea_63 » 24 Feb 2013, 00:28

so-ri-pan scrie: A fost acceptat insa, in ultima instanta, considerandu-se ca oricum nu trece in Parlament.


Sorine, hai sa-ti spun foarte pe scurt o poveste SF, citita si potrivita aici:

X, romancier in secolul 30, scrie romanul "Rapire de copii" (Kidnapping). Apare politia si politicos il salta. Motivul? Computerul zice: Kidnapping-autor X.
-Dom`le e o greseala...eu am scris...bla...bla
-Cetatene, noi ne facem datoria, justitia va lamuri...nu e ceva personal, nu noi hotaram...datoria.

Avocati, chestii-socoteli, nimeni nu se indoia ca problema se va lamuri, dar fiecare isi facea datoria. Computerul suprem da sentinta: condamnare la moarte!
Cu toata zbaterea si revolta, fiecare isi facea doar datoria...de gandit, gandea computerul suprem. Omul a fost executat, caci fiecare si-a facut doar datoria.


Asa va trece si asta prin parlament! Cei care au facut proiectul s-au gandit la fiecare amanunt, sunt in tema, noi ne facem datoria de a vota. Doar si ai nostrii au participat la proiect. Nu degeaba l-au facut asa. Sa vezi numa` ;)
Nimic din ce-i uman nu imi e strain. (S. Freud)
Abia am timp sa ma mir ca exist...(N.Stanescu)
Mircea_63
 
Mesaje: 5472
Membru din: 15 Mar 2012, 12:55
Localitate: Timisoara

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde ioanpuiu » 24 Feb 2013, 01:28

Aţi văzut probabil şi art.2 pct. f

f) Apicultura pentru consum propriu - deţinerea de până la 10 familii de albine pe vatră permanentă, adiacentă domiciliului sau reşedinţei deţinătorului familiilor de albine, după caz;

Se introduce o nouă limită, 0 - 10 familii
Nu vreau să mă hazardez în presupuneri dar ...
Cel mai supărător este faptul că acest punct f) pare să interzică pastoralul pentru hobişti.

Nu pot fi de acord cu discriminarea asta.
Cu toţii suntem sclavi...doar că speranţa ne împiedică să vedem asta.
ioanpuiu
 
Mesaje: 2111
Membru din: 23 Feb 2011, 13:15

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde dorin » 24 Feb 2013, 10:43

Acest proiect de lege este un compromis care,mai tarziu, il vor platii scump toti apicultorii.Asa se pune pumnul in gura,incet,incet :mrgreen: .Azi un articol,maine altul....APICULTURA TREBUIE SA RAMANA SCUTITA DE IMPOZITE! Cei care au luat fonduri europene si guvernamentale sunt santajati, sa sustina proiectul-parerea mea!Explozia de fonduri europene va fi estompata!Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita!
La drepturi...nimic concret,insa la obligatii-precis,meticulos,diabolic :cry:-DE ASTA SUNT SUPARATI APICULTORII!-albina nu este zootehnie! :!:
dorin
 
Mesaje: 11
Membru din: 30 Ian 2013, 10:13

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde stupul » 24 Feb 2013, 13:01

ioanpuiu scrie:Aţi văzut probabil şi art.2 pct. f

f) Apicultura pentru consum propriu - deţinerea de până la 10 familii de albine pe vatră permanentă, adiacentă domiciliului sau reşedinţei deţinătorului familiilor de albine, după caz;


Si daca sunt pe alta vatra decat cea de domiciliu , atunci sunt numai pentru consumul guvernului? Cum poti sa iti asiguri consumul propriu de miere de la 10 familii de albine , cand dai pe benzina, tratamente, echipamente de cel putin 10 -20 ori mai mult decat ar costa vanzarea mierii scoase de la 10 familii ( pe deasupra si in stationar)?!
Sau poate se vor vetre permanente pe cladiri, in balcoane, in Cotroceni, sau chiar pe capatana celor care debiteaza articolele de lege. E clar ca urmaresc distrugerea apiculturii, sa ramana numai cei cu stupi multi, mai da o dambla in ei si s-a dus pe apa sambetei toata albina din Romania . " Multumim din inima partidului! "
stupul
 
Mesaje: 157
Membru din: 06 Feb 2012, 11:29

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde cucubau » 24 Feb 2013, 15:21

Traim de milenii pe aceste meleaguri si nicicand n-a existat dreptate pentru muritorii de rand. se incearca fel de fel de tertipuri de a fraieri legea pentru cei de sus si pentru cei de jos sa ramana de fraieri. Prin alineatul f
f) Apicultura pentru consum propriu - deţinerea de până la 10 familii de albine pe vatră permanentă, adiacentă domiciliului sau reşedinţei deţinătorului familiilor de albine, după caz;
de fapt se realizeaza baza legala pentru impozitarea in intregime a apiculturii , mai precis reducerea baremului de impozitare de la 50 la 10 stupi. Cu numai 10 familii de albine oricand esti expus riscului de a ramane fara ele .
........
Avatar utilizator
cucubau
 
Mesaje: 1073
Membru din: 19 Noi 2012, 10:55
Localitate: Curtea de Arges

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde cucubau » 24 Feb 2013, 15:32

Inca un aspect :fiinca mai marii apiculturii detinatori de SRL platesc impozit pe profit la stat au gandit ca noi cei de jos neposesori de SRL de ca sa nu platim impozit , si daca da , sa fie cat mai mare ( a se vedea norma de venit pe stup comparativ cu norma de venit pe celelalte vietuitoare impozabile) . Sa nu uite ca pentru ori ce produs cumparat pentru albine noi platim 24% TVA la stat , in timp ce d-lor isi recupereaza TVA-ul bine mercii sau cumpara fara TVA . Adica mai pe intelesul tuturor ei au doua randuri de ....
........
Avatar utilizator
cucubau
 
Mesaje: 1073
Membru din: 19 Noi 2012, 10:55
Localitate: Curtea de Arges

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde kiloz » 24 Feb 2013, 21:59

Lipseste definitia :-stupine de producţie - specializate în obţinerea unuia sau a mai multor produse apicole, produce, condiţionează şi desface producţia proprie.

Daca definim ce este o stupina de productie sau o exploatatie apicola nu mai avem nevoie de limitarea de familii,astfel eliminam din discutii asemenea lucruri.Deci cine produce si vinde nu mai este nici hobby si nici producator pt nevoile personale. Treaba cu impozitare este alta mincare de peste.
Să fii drept şi scrie adevărul.
kiloz
 
Mesaje: 1633
Membru din: 23 Feb 2011, 15:08

Re: LEGEA APICULTURII - PROIECT

Mesajde lucky5strike » 25 Feb 2013, 00:46

Mircea_63 scrie:In completarea legii se afla acest regulament:
(2) Carnetul de stupina este valabil 3 ani de la primirea acestuia, iar apicultorul este obligat să-l vizeze semestrial la asociaţia din care face parte, pe baza adeverinţei eliberate de primărie şi trimestrial la medicul veterinar de circumscripţie.

Maxim o data pe an la asociatie, maxim de doua ori pe an (martie si septembrie) la DSV.

GANDITI-VA, puneti omul de 6 ori pe drum, in decursul unui an?

Cand are nevoie sau se impune, fiti sigur ca o va face.
Pax vobiscum!
lucky5strike
 
Mesaje: 6240
Membru din: 18 Feb 2011, 19:02
Localitate: DOLJ

AnteriorUrmătorul

Înapoi la LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANACine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 9 vizitatori