Prima pagină DIVERSE IN APICULTURA LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANA

Discutii despre legislatia apicola nationala si europeana , implementare norme UE . A fi un apicultor informat in acest domeniu , inseamna un atu in plus , pentru tine .
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplicare

Mesajde proapi » 13 Feb 2014, 18:39

NORME DE APLICARE A
PROGRAMULUI NAŢIONAL APICOL PENTRU PERIOADA 2014 - 2016

Art. 1.(1) Beneficiarii Programului Naţional Apicol pentru perioada 2014 - 2016, denumit în continuare Program, astfel cum sunt definiţi la Capitolul III din anexa nr. 1 la hotărâre, pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, Capitolul II lit. b)-e) achiziționează direct sau prin intermediul formei asociative produsele, solicită anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative legal constituită din care fac parte, conform legislaţiei în vigoare, şi depun la sediul acesteia următoarele documente justificative:
a) cerere pe baza căreia solicită accesarea o singură dată a măsurilor prevăzute în Program, în care menţionează şi acordul de derulare a sprijinului prin intermediul aceleaşi formei asociative;
b) declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că aceştia nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative, că achiziţionează mătcile, roiurile pe faguri și/sau familiile
de albine prin Program, până la data semnării oricărui contract de finanțare/decizie de finantare
pentru acordare de ajutor financiar nerambursabil din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR), semnat cu o autoritate contractantă sau în perioada de monitorizare aferentă
contractului, precum și că în cazul în care au loc modificări asupra statutului lor juridic, informează
forma asociativă din care fac parte în termen de 5 zile lucrătoare de la survenirea acestor modificări;
c) copia actului de identificare - B.I./C.I., în cazul persoanelor fizice;
d) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare
fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare .
e) copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în Registrul
agricol, la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;
f) copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme pregătirea apicultorului în
domeniul apicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată până la termenul-limită de depunere a
cererii şi a documentelor, după caz;
g) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat înainte de depunerea
cererii de solicitare la sediul formei asociative de către direcţia judeţeană sanitar-veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi desfăşoară permanent
activitatea exploataţia/unitatea;
h) copia autorizației stupinei de elită sau a stupinei de multiplicare eliberată, anual, de către Agenţia
Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu",
conform criteriilor de autorizare prevăzute în legislaţia în vigoare;
i) copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită autorizate de
către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K.
Constantinescu" şi autorizate sanitar veterinar;
j) copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare
autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G.
K. Constantinescu" şi autorizate sanitar veterinar.
k) copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativă din care face parte, din care să rezulte că
apicultorul a efectuat deplasarea în pastoral, avizat și datat de către consiliul local;
l) copia buletinului de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii și copia documentelor fiscale de
efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierii;
m) copia facturii fiscale de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a
fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, a mătcilor, roiurilor pe faguri sau
familiilor de albine și a stupilor;
n) copia facturii fiscale de efectuare a analizelor fizico-chimice ale mierii.
o) copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru
control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, a mătcilor, roiurilor pe
faguri sau familiilor de albine și a stupilor;
(2) Beneficiarii Programului care sunt crescători de albine în sistem ecologic solicită anual
sprijinul financiar prin intermediul formei asociative legal constituită din care fac parte, conform legislaţiei
în vigoare, şi depun la sediul acesteia, pe lângă documentele prevăzute la alin.(1), următoarele:
a. copia fişei de înregistrare a producătorului în agricultura ecologică, aprobată de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
b. copia contractului producătorului ecologic încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare
aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
Art. 2.(1) Forma asociativă legal constituită are obligaţia de a păstra la sediul acesteia
următoarele:
a. documentele prevăzute la art. 1;
b. procesul-verbal sau factura fiscală din care să reiasă că membrii formei asociative au primit de
la aceasta medicamentele, fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa în
vederea combaterii varoozei, mătcile, roiurilor la pachet, familiile de albine solicitate, precum şi
stupii, în cazul achiziționării acestora prin intermediul formei asociative;
c. calendarul tratamentelor, întocmit şi urmărit de aceasta;
d. lista cu furnizorii de familii de albine și roiuri pe faguri care fac dovada ca au stupinele înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi în registrul agricol;
e. copia documentului din care să reiasă capacitatea furnizorului de a produce material biologic semnat de acesta și avizat de reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu";
f. registrul membrilor care au solicitat sprijin financiar.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează conform legislaţiei în vigoare şi sunt puse la dispoziţia reprezentanţilor compartimentului de inspecţie din cadrul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi reprezentanţilor altor instituţii de control abilitate.
Art. 3.(1) Pentru acțiunea prevăzută în anexa nr. 1 la hotărâre, cap. II lit. a), Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" depune anual la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, sediul central, o cerere însoțită de documente justificative privind realizarea acestei acțiuni.
(2) Pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, cap. II lit. b)-e), forma asociativă legal constituită, pe baza cererilor şi a documentelor depuse de beneficiari, depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi are sediul înregistrat în actele de constituire, următoarele documente:
a. cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru fiecare acţiune în parte;
b. copia documentului din care să rezulte că forma asociativă are membrii cu stupi identificaţi de către aceasta, prin Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor;
c. centralizatorul membrilor formei asociative legal constituite, care solicită ajutor financiar pentru fiecare acţiune în parte;
d. copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite;
e. documentul de identitate bancară al formei asociative legal constituite;
f. copia facturii fiscale de achiziţie a medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, copia facturii fiscale de achiziţie a mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine, copia facturii fiscale de achiziţie a stupilor,
g. copia facturii fiscale de efectuarea a analizelor.
h. copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii medicamentelor şi a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, copia documentelor fiscale de efectuare a plăţii mătcilor, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine, copia documentului fiscal de efectuare a plăţii stupilor copia documentului fiscal al apicultorului de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierii;
i. copia certificatului de origine, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de elită autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi autorizate sanitar veterinar;
j. copia declaraţiei de conformitate, care atestă provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" şi autorizate sanitar veterinar;
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2), trebuie să fie în limba română sau însoţite de traduceri legalizate ale acestora, după caz.
Art. 4 Fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa, precum şi stupii achiziţionaţi prin prezentul Program trebuie să respecte cerinţele tehnice prevăzute în Ghidul de bune practici pentru apicultură avizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
Art. 5 Pentru acţiunile prevăzute în Program, termenul-limită de depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este 1 august a fiecărui an.
Art. 6 (1) După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor depuse de formele asociative legal constituite, centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură centralizatorul cu solicitările sprijinului financiar pentru fiecare acţiune în parte, în vederea stabilirii nivelului ajutorului financiar, în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene nr. 5126 din 12.08.2013.
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură transmite centrelor sale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, nivelul sprijinului financiar în cadrul fiecărei acţiuni prevăzute în Program.
Art. 7 (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după centralizarea şi antecalculaţia sumelor aferente cererilor, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după aprobarea sumelor solicitate, întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.
Art. 8 În baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata sprijinului financiar.
Art. 9 După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor sprijinului financiar, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 10 (1) În baza prevederilor prezentei hotărâri, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează formularistica necesară implementării prezentelor norme, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate pentru fiecare dintre acţiunile din Program, precum şi procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură elaborează ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, care se avizează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare pe site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
(3) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pune la dispoziţia solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare realizării acţiunilor cuprinse în Program.
(4) Forma asociativă legal constituită va anunţa orice modificare privind identificarea ei la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 5 de zile lucrătoare de la respectiva modificare.
Art. 11 (1) În cazul în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite şi aprobată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se încadrează în limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene nr. 5126 din 12.08.2013, nivelul sprijinului financiar se stabileşte la valoarea de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor și fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor pe faguri, a familiilor de
albine şi a stupilor, precum şi la valoarea, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii. (2) În cazul în care suma solicitată de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite şi aprobată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5126 din 12.08.2013, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură stabileşte nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor și fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine şi a stupilor, precum şi la valoarea cea mai mică, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toţi beneficiarii.
(3) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin. (2) nu se depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5126 din 12.08.2013, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură stabileşte procentual nivelul sprijinului financiar pentru beneficiarii care au valoarea de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor şi fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine, a stupilor sau a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, mai mare decât valoarea minimă de achiziţie, fără TVA, fără a se depăşi valoarea de achiziţie, fără TVA, din factură, până la limita sumei aprobate.
(4) În cazul în care şi după aplicarea prevederilor alin. (2) se depăşeşte suma aprobată prin Decizia Comisiei Europene nr. 5126 din 12.08.2013, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură stabileşte nivelul sprijinului financiar ca procent din valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA, a medicamentelor şi fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa din apicultura convenţională/ecologică, a mătcilor, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine şi a stupilor, precum şi din valoarea cea mai mică, fără TVA, a setului de bază de analize fizico-chimice care să ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru toţi beneficiarii, până la limita sumei aprobate.
(5) In cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se identifică neconcordanțe între informațiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative și situatia de la fața locului, beneficiarilor li se aplică o reducere a ajutorului cuvenit cu 20%.
proapi
 
Mesaje: 519
Membru din: 01 Mar 2011, 18:25
Localitate: Bucuresti

Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplicare

LINK-URI SPONSORIZATE

SPONSOR
 

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde stroe » 13 Feb 2014, 20:24

Merci pentru postare .
Unde sunt discutiile cu PNA 2014-2016? Nu le gasesc.
stroe
 
Mesaje: 313
Membru din: 09 Mar 2011, 19:48
Localitate: Teleorman

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde Gheară Tăinuită » 13 Feb 2014, 21:16

stroe scrie:Merci pentru postare .
Unde sunt discutiile cu PNA 2014-2016? Nu le gasesc.
chiar aşa!
domnule dilă...
unde le-aţi ascuns?
de ce?
pe cine deranjează?
Avatar utilizator
Gheară Tăinuită
 
Mesaje: 101
Membru din: 03 Feb 2013, 13:44

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde Dila Daniel » 13 Feb 2014, 21:32

mi-am mai pierdut odata timpul cu explicatii la genul asta de intrebari...
Si cred ca ati avut cam multa atentie din partea mea in ultimul timp...si ati devenit invazivi...(nu e vorba si de d.nul Stroe)

Deschideti fratilor voi altul si dezbateti acolo ce vreti...va tine cineva?
Nu sunt perfect dar sunt eu insumi...si sunt mandru de asta!
Cu stima D.D.
Avatar utilizator
Dila Daniel
 
Mesaje: 2447
Membru din: 18 Feb 2011, 22:51
Localitate: Craiova

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde Gheară Tăinuită » 13 Feb 2014, 23:49

domnule dilă,
răspunsul dumneavoastră .....evaziv,...
alături de acuzaţia că aş fi devenit ....invaziv...
mă fac să cred că nu sunteţi tocmai obiectiv şi imparţial....
şi probabil ......sunteţi mândru de asta...
Avatar utilizator
Gheară Tăinuită
 
Mesaje: 101
Membru din: 03 Feb 2013, 13:44

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde Dila Daniel » 14 Feb 2014, 07:48

Ce crezi dumneata despre mine...e fix ultima mea grije
Sa fi sanatos!
Nu sunt perfect dar sunt eu insumi...si sunt mandru de asta!
Cu stima D.D.
Avatar utilizator
Dila Daniel
 
Mesaje: 2447
Membru din: 18 Feb 2011, 22:51
Localitate: Craiova

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde mircea » 14 Feb 2014, 10:38

Gheară Tăinuită scrie:
stroe scrie:Merci pentru postare .
Unde sunt discutiile cu PNA 2014-2016? Nu le gasesc.
chiar aşa!
domnule dilă...
unde le-aţi ascuns?
de ce?
pe cine deranjează?

Gheara, de unde pana unde tragi la raspundere un moderator sau altul ?
In ce calitate ?
Pentru asta aveti o banare formala de 24 ore. Timp in care veti avea ragazul sa consultati regulamentul , care specifica ca orice contestatie se face prin optiunea RAPORTATI.

Dumneata spui ca faci niste dezvaluiri incendiare. Care pot fi adevarate sau nu.
Nu avem de unde sa stim si nici cum verifica cat de veridice sunt acestea. Si nici nu este datoria noastra
Faptul ca sunteti oarecum "under cover" , plus "vecinatatea" cu cei acuzati de dv. ma face (ne face) sa cred(em) ca sunteti reprezentantul unui grup de interese, la fel ca cei acuzati de dv. Toti o apa si-un pamant .
Nu am vazut niciodata o salbaticiune, tanguindu-se. O pasare, care moare inghetata pe o creanga, cade fara sa-si planga vreodata de mila !
www.stuparitul.com
Facebook Grup Stuparitul
Avatar utilizator
mircea
Site Admin
 
Mesaje: 1367
Membru din: 17 Feb 2011, 17:33

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde Gheară Tăinuită » 15 Feb 2014, 21:14

mircea scrie:
Gheară Tăinuită scrie:
stroe scrie:Merci pentru postare .
Unde sunt discutiile cu PNA 2014-2016? Nu le gasesc.
chiar aşa!
domnule dilă...
unde le-aţi ascuns?
de ce?
pe cine deranjează?

Gheara, de unde pana unde tragi la raspundere un moderator sau altul ?
In ce calitate ?
Pentru asta aveti o banare formala de 24 ore. Timp in care veti avea ragazul sa consultati regulamentul , care specifica ca orice contestatie se face prin optiunea RAPORTATI.

Dumneata spui ca faci niste dezvaluiri incendiare. Care pot fi adevarate sau nu.
Nu avem de unde sa stim si nici cum verifica cat de veridice sunt acestea. Si nici nu este datoria noastra
Faptul ca sunteti oarecum "under cover" , plus "vecinatatea" cu cei acuzati de dv. ma face (ne face) sa cred(em) ca sunteti reprezentantul unui grup de interese, la fel ca cei acuzati de dv. Toti o apa si-un pamant .


mircea,
te rog să precizezi aici când, dar mai ales ce fel de dezvăluiri incendiare am spus că voi face ...
altfel, .....sunt doar vorbe ........... care nu-ţi fac cinste în calitatea pe care o ai...
de asemenea, te rog să precizezi de ce topicul despre pna a fost şters/ascuns, când putea fi închis şi atât....?
altfel, o să laşi impresia că ideile exprimate acolo deranjau...
Avatar utilizator
Gheară Tăinuită
 
Mesaje: 101
Membru din: 03 Feb 2013, 13:44

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde mircea » 15 Feb 2014, 22:23

Gheară Tăinuită scrie:mircea,
te rog să precizezi aici când, dar mai ales ce fel de dezvăluiri incendiare am spus că voi face ...
altfel, .....sunt doar vorbe ........... care nu-ţi fac cinste în calitatea pe care o ai...
de asemenea, te rog să precizezi de ce topicul despre pna a fost şters/ascuns, când putea fi închis şi atât....?
altfel, o să laşi impresia că ideile exprimate acolo deranjau...

Gheara
Hai sa fac precizarile cerute de dumneata. Unde-i ordin , cu placere.
In aprilie se implinesc 10 ani de cand ma ocup de forum .
In toti acesti ani, am consumat timp, nervi si bani pentru a mentine pe o anumita linie de echidistanta si corectitudine , cat si tehnic , tot ce a reprezentat Stuparitul, in toate formele lui pe internet. Tot in acesti 10 ani am primit sute de suturi in c*r de la unii "binevoitori" (unu` in plus, ce mai conteaza) si din cand in cand cate o vorba buna .
Nu ma plang ! Recunosc ca acele foarte putine vorbe bune, m-au facut sa merg mai departe si practic au fost singurul meu "beneficiu" din toata istoria asta care se numeste forum .

Acum despre PNA-uri , legi , chestiuni de bani , felii de tort si impartirea lor.
Iti spun clar : NU FAC OBIECTUL DE DISCUTIE SI NICI NU SUNT O PRIORITATE PENTRU ACEST FORUM .
Atat timp cat tortul numit PNA s-a transformat in COLIVA , atat timp cat asociatiile apicole s-au transformat in GROPARI si atat timp cat ministerul de resort s-a transformat in GROPAR SEF pentru apicultura romaneasca, nu pot sa spun decat ce am spus mai sus : ACESTE SUBIECTE NU FAC OBIECTUL DE DISCUTIE SI NICI NU SUNT O PRIORITATE PENTRU STUPARITUL.

Daca apicultorii membrii ai acestui forum, doresc sa discute despre acestea toate , o pot face , pentru ca forumul este al lor (oricine poate vedea cand o anumita opinie este exprimata de catre un apicultor adevarat). In schimb cozile de topor ai celor implicati la impartirea COLIVEI apiculturii romanesti sunt rugati si invitati sa o lase usor...spre usor...pana dispar definitiv .

PS . Cand dumneata o sa ai curajul sa afirmi ceva cu subiect si predicat nu sub anonimat, ci cu adevaratul nume, o sa devii credibil in afirmatii. Nu este o obligativitate (doar suntem pe un forum) ci doar o alta sugestie.
Oricum, din partea mea mesajul asta este primul si ultimul raspuns pe care il obtii.

Te salut !
Nu am vazut niciodata o salbaticiune, tanguindu-se. O pasare, care moare inghetata pe o creanga, cade fara sa-si planga vreodata de mila !
www.stuparitul.com
Facebook Grup Stuparitul
Avatar utilizator
mircea
Site Admin
 
Mesaje: 1367
Membru din: 17 Feb 2011, 17:33

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde MIHAI BALS » 15 Feb 2014, 22:53

mircea scrie:
Gheară Tăinuită scrie:mircea,
te rog să precizezi aici când, dar mai ales ce fel de dezvăluiri incendiare am spus că voi face ...
altfel, .....sunt doar vorbe ........... care nu-ţi fac cinste în calitatea pe care o ai...
de asemenea, te rog să precizezi de ce topicul despre pna a fost şters/ascuns, când putea fi închis şi atât....?
altfel, o să laşi impresia că ideile exprimate acolo deranjau...

Gheara
Hai sa fac precizarile cerute de dumneata. Unde-i ordin , cu placere.
In aprilie se implinesc 10 ani de cand ma ocup de forum .
In toti acesti ani, am consumat timp, nervi si bani pentru a mentine pe o anumita linie de echidistanta si corectitudine , cat si tehnic , tot ce a reprezentat Stuparitul, in toate formele lui pe internet. Tot in acesti 10 ani am primit sute de suturi in c*r de la unii "binevoitori" (unu` in plus, ce mai conteaza) si din cand in cand cate o vorba buna .
Nu ma plang ! Recunosc ca acele foarte putine vorbe bune, m-au facut sa merg mai departe si practic au fost singurul meu "beneficiu" din toata istoria asta care se numeste forum .

Acum despre PNA-uri , legi , chestiuni de bani , felii de tort si impartirea lor.
Iti spun clar : NU FAC OBIECTUL DE DISCUTIE SI NICI NU SUNT O PRIORITATE PENTRU ACEST FORUM .
Atat timp cat tortul numit PNA s-a transformat in COLIVA , atat timp cat asociatiile apicole s-au transformat in GROPARI si atat timp cat ministerul de resort s-a transformat in GROPAR SEF pentru apicultura romaneasca, nu pot sa spun decat ce am spus mai sus : ACESTE SUBIECTE NU FAC OBIECTUL DE DISCUTIE SI NICI NU SUNT O PRIORITATE PENTRU STUPARITUL.

Daca apicultorii membrii ai acestui forum, doresc sa discute despre acestea toate , o pot face , pentru ca forumul este al lor (oricine poate vedea cand o anumita opinie este exprimata de catre un apicultor adevarat). In schimb cozile de topor ai celor implicati la impartirea COLIVEI apiculturii romanesti sunt rugati si invitati sa o lase usor...spre usor...pana dispar definitiv .

PS . Cand dumneata o sa ai curajul sa afirmi ceva cu subiect si predicat nu sub anonimat, ci cu adevaratul nume, o sa devii credibil in afirmatii. Nu este o obligativitate (doar suntem pe un forum) ci doar o alta sugestie.
Oricum, din partea mea mesajul asta este primul si ultimul raspuns pe care il obtii.

Te salut !

interesANT!
poate primesc si io mai multe informatii(pe privat)despre gropari.
nu de alta, dar nu vreau sa traiesc mult.
dar... atata timp cat traiesc,as vrea sa ingrop si io... macar un gropar!
Avatar utilizator
MIHAI BALS
 
Mesaje: 3904
Membru din: 09 Feb 2012, 22:30
Localitate: Bals- Olt

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde Gheară Tăinuită » 15 Feb 2014, 23:27

Gheară Tăinuită scrie:
mircea,
te rog să precizezi aici când, dar mai ales ce fel de dezvăluiri incendiare am spus că voi face ...


mircea,
a fost o rugăminte...
eşti site admin..ai toate instrumentele la îndemână.....
te rog...
Avatar utilizator
Gheară Tăinuită
 
Mesaje: 101
Membru din: 03 Feb 2013, 13:44

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde MIHAI BALS » 15 Feb 2014, 23:54

tainuita,e posibil sa fii bine intentionat.
ramane sa ne convingi.
Avatar utilizator
MIHAI BALS
 
Mesaje: 3904
Membru din: 09 Feb 2012, 22:30
Localitate: Bals- Olt

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde MIHAI BALS » 15 Feb 2014, 23:56

si asta... constant!
Avatar utilizator
MIHAI BALS
 
Mesaje: 3904
Membru din: 09 Feb 2012, 22:30
Localitate: Bals- Olt

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde mircea » 16 Feb 2014, 00:05

Gheară Tăinuită scrie:mircea,
te rog să precizezi aici când, dar mai ales ce fel de dezvăluiri incendiare am spus că voi face ...

mircea scrie:Dumneata spui ca faci niste dezvaluiri incendiare. Care pot fi adevarate sau nu.

Raspund doar pentru a fi corect pana la capat.
- Nu ma refer la mesaje viitoare, ci la trecut si prezent .
- Incendiar reprezinta o exprimare plastica . Le poti spune si mesaje "detaliate", mesaje documentate care denota ca vin de la cineva din sistem si se refera la totalitatea mesajelor dv. Pacat ca sunt postate sub rezerva anonimatului, ceea ce creaza suspiciuni.

Apoi :
- Interventia mea este numai in scopul de a modera subiectul si a pastra pe fagasul impus de forum a discutiilor.
- Nu mai am o stupina, nu am interese legate de fonduri provenite din apicultura, nu am interese asociative.
- Daca imi exprim (rar) cate o convingere personala aceasta este strict personala Nu fac parte din sistemul care se numeste apicultura romaneasca .

Referitor la dv. sau alti colegi . Relationez pe forum doar din pozitia de admin si eventual intervin ca moderator, daca situatia o cere. Nu am antipatii (sau daca am incerc sa le reprim), am cateva simpatii...cunosc personal max. 15 colegi de forum pe care ii numesc si prieteni. Cam atat .
Nu am vazut niciodata o salbaticiune, tanguindu-se. O pasare, care moare inghetata pe o creanga, cade fara sa-si planga vreodata de mila !
www.stuparitul.com
Facebook Grup Stuparitul
Avatar utilizator
mircea
Site Admin
 
Mesaje: 1367
Membru din: 17 Feb 2011, 17:33

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde MIHAI BALS » 16 Feb 2014, 00:42

mircea scrie:
Gheară Tăinuită scrie:mircea,
te rog să precizezi aici când, dar mai ales ce fel de dezvăluiri incendiare am spus că voi face ...

mircea scrie:Dumneata spui ca faci niste dezvaluiri incendiare. Care pot fi adevarate sau nu.

Raspund doar pentru a fi corect pana la capat.
- Nu ma refer la mesaje viitoare, ci la trecut si prezent .
- Incendiar reprezinta o exprimare plastica . Le poti spune si mesaje "detaliate", mesaje documentate care denota ca vin de la cineva din sistem si se refera la totalitatea mesajelor dv. Pacat ca sunt postate sub rezerva anonimatului, ceea ce creaza suspiciuni.

Apoi :
- Interventia mea este numai in scopul de a modera subiectul si a pastra pe fagasul impus de forum a discutiilor.
- Nu mai am o stupina, nu am interese legate de fonduri provenite din apicultura, nu am interese asociative.
- Daca imi exprim (rar) cate o convingere personala aceasta este strict personala Nu fac parte din sistemul care se numeste apicultura romaneasca .

Referitor la dv. sau alti colegi . Relationez pe forum doar din pozitia de admin si eventual intervin ca moderator, daca situatia o cere. Nu am antipatii (sau daca am incerc sa le reprim), am cateva simpatii...cunosc personal max. 15 colegi de forum pe care ii numesc si prieteni. Cam atat .

M.U.T.(poate fi si o
masina universala de tamplarie).
nu stiu si nici nu ma intereseaza cat de important poate fi tainuita.
si...important in ce?
important e sa fii si recunoscut de comunitate(apicola).
ce nu stiu,e cand sa-i facem treaba asta,inainte ...sau...dupa?
sa inteleg ca trebuie,si poate as fi de acord,sa-i facem o statuie colegului tainuita?
Avatar utilizator
MIHAI BALS
 
Mesaje: 3904
Membru din: 09 Feb 2012, 22:30
Localitate: Bals- Olt

Re: Hotararea nr. 1050 privind PNA 2014-2016 Norme de aplica

Mesajde proapi » 16 Feb 2014, 11:17

Eu ma astept la atitudine din partea apicultorului si al sefului de asociatie.
Daca e teorie sau nu, e bine sa fie si numai atat si tot e bine.
Acum sa spui ca banii pna-ului nu afecteaza buzunarul propriu sau sa spui ca sumele sunt in functie de cererea masurilor (aberatie pura, se vorbeste de sume anuale si atat) arata o atitudine de acceptare.
Sa nu mai spun ca pna-ul reprezinta o "materie prima" pentru multe asociatii ..., acum adoptat si de bugetivori, il face atractiv in orice situatie.
Zice ca olteanu' are o vorba: las-o incurcata , bine ca e vie...
proapi
 
Mesaje: 519
Membru din: 01 Mar 2011, 18:25
Localitate: Bucuresti

Următorul

Înapoi la LEGISLATIE NATIONALA SI EUROPEANACine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 13 vizitatori