Prima pagină APICULTURA GENERALA INTRETINEREA ALBINELOR

Discutii despre lucrari sezoniere,tehnici de ingrijire in diferite tipuri de stupi.Intretinerea familiilor de albine in cele trei tipuri mari de stupi...
Reguli forum
Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Afla mai multe detalii : viewtopic.php?f=35&t=6168

Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde CristianBee » 12 Aug 2016, 19:17

Am citit mai multe topicuri pe un forum strain unde un apicultor neamt prezenta modul de lucru al acestuia .

http://www.beesource.com/forums/showthr ... ost1442802
http://www.beesource.com/forums/showthr ... ages/page3

Lucreaza cineva de pe la noi asa ? .
Ce pareri aveti ? .
CristianBee
 
Mesaje: 680
Membru din: 01 Sep 2013, 19:08
Localitate: Satu Nou , Tulcea

Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

LINK-URI SPONSORIZATE

SPONSOR
 

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde CristianBee » 13 Aug 2016, 08:45

[QUOTE=BernhardHeuvel;1442802]The best thing on a square modified Dadant hive is, it is adaptable. You use the follower board and the queen excluder right, and you will see magic happen. Magically the box explodes with bees, and fills up with honey.

- Cel mai buna lucru la stupul Dadant Modificat este , adaptibilitatea sa . Folosind o diafragma si o gratue hanemann in mod corect , vei vedea magia intamplandu-se . In mod magic cutia explodeaza cu albine si se umple de miere .

Of course there is no magic, but a lot of bee biology behind it.

- Desigur ca nu este magie , in schimb este multa biologie a albinei in spate .

Imagine

By shrinking or expanding the broodnest size to the queens ability to lay eggs, the broodnest ends up very compact. This has an interesting effect. Bees seem to get older. When it comes to population growth it certainly matters if the bees don't die so quickly. If there are more bees born than bees do die, than growth is exponential. And exponential growth really can surprise you.

- Restrictionand sau largind dimensiunea cuibului la abilitatea matcii de a oua , cuibul va fi foarte compact . Acesta este un efect interesant . Albinele par sa fie mai batrane ( sa aibe o durata de viata mai mare ) . Cand vine vorba de cresterea populatiei cu siguranta ca va conta faptul ca albinele nu mor asa de repede . Daca sunt mai multe albine care se nasc decat cele care mor , atunci cresterea va fi exponentiala . O crestere exponentiala chiar poate sa te surprinda .

Never give more than 7 combs (Dadant mod. that is) per hive. It is our experience, that if you add an eighth frame, you end up with swarm fever. In a two queen hive setup, never give more than 3-4 combs per queen. Same thing, you give one more frame and they'll fill it with brood quickly ... and swarm.

- Niciodata sa nu dai in cuib mai mult de 7 rame ( Dadant modificat . Acestea sunt ) pe stup . Este experienta noastra , ca daca introduci o a opta rama , vei ajunge la stupi in friguri . Intr-un stup cu doua matci , niciodata sa nu ai mai mult de 3-4 rame per matca . Acelasi lucru , daca ii mai dai o rama si ele o vor umple cu puiet rapid ...vor roii .

Imagine

You can experiment yourself with this, add a comb here and there and compare.

- Poti experimenta asta , adauga o rama ici colo si compara .

If your queen doesn't fill all the combs with brood, take away one comb. A lot of hives run on 5 frames only.

- Daca matca ta nu umple toate ramele cu puiet , elimina o rama . Foarte multi stupi merg in doar 5 rame .

Of course one could say: "why not using an 8-frame hive. You don't need all that space!"

- Desigur unii ar putea spune : " de ce sa nu folosesti un stup de 8 rame . Nu ai nevoie de tot acel spatiu !"

But there is more to it. At night and in bad weather all the foragers and drones and all, are clustering. In a normal hive, those bees cluster right under the broodnest, under the frames in a deep floor setup. If your floor isn't a deep floor, those bees cluster within the broodnest. Clustering in the broodnest is a bad thing.

- Dar , este mai mult decat atat . Noaptea sau cand vremea este potrivnica toate culegatoarele si trantorii , vor face un ghem . Intr-un stup normal , acele albine se ghemuiesc fix sub cuib ( sub ramele cu puiet ) , sub rame intr-un stup cu soclu ce are pivnita .

First old bees are nasty and do harass the queen. In those hives you often find the queen ducking against the queen excluder at nighttime, to move out of the way of the buggers. Drones are also annoying the worker bees in the broodnest.

- In primul rand albinele batrane sunt cam artagoase si agreseaza matca . In acei stupi deseori vei gasi matca ferindu-se , gasind-o pe aceasta langa gratie in timpul noptii , pentru a le evita pe albinele batrane si artagoase . Trantorii de asemenea sacaie albinele lucratoare din cuib .

Secondly the hive climate really gets damp and short on oxygen, the more bees cramp into the broodnest.

- In al doilea rand climatul din stup va fi umed si rar in oxigen , cand tot mai milte albine se aglomereaza in cuib

The solution is, to let the foragers and drones cluster somewhere else. A deep floor is good, so the cluster can hang under the broodnest. But the cluster on the side of the broodnest is even better, because there is no plug between broodnest and entrance. Lots of fresh air can reach the brood.

- Solutia este sa lasam culegatoarea si trantorii sa isi faca ghemul in alta parte . Un soclu cu pivnita este bun ( fara acel gratar ) , astfel incat ghemul sa se agate sub ramele de cuib . Dar ghemul ce se formeaza in lateral este si mai bun , deoarece acolo nu este nici un " dop " intre cuib si intrare . Foarte mult poate ajunge la puiet .

In a modified Dadant with only 7 combs and a follower board, you'll find the cluster at the side of the broodnest, hanging down from the queen excluder. This picture was shot on a rainy day. You find the same at nighttime.

- Intr-un stup Dadant modificat cu doar 7 rame si o diafragme , vei gasi ghemul in lateral fata de cuib , agatat de gratia hanneman . Aceasta poza a fost facuta intr-o zi ploioasa . Vei gasi acelasi lucru si in timpul noptii .

Imagine

The other thing of open space beside the broodnest is, you have a speedway right into the supers. Lots of foragers walk straight right up into the supers. Which accelerates the speed nectar is tucked away. Compared to other hive systems, the nectar is stored much more rapidly. That is part of the magic, how fast those supers get filled with honey.

- Alt lucru cu spatiul de langa cuib este ca , ai o "autostrada " catre caturi . Foarte multe culegatoare merg direct in caturi . Acest lucru accelereaza viteza cu care nectarul este depozitat . In comparatie cu alte sisteme de stupi , nectarul este depozitat mult mai rapid . Aceasta este parte a magiei , cat de rapid pot fi umplute acele caturi cu miere .

In an experiment you also find the following:

- Intr-un experiment totodata vei gasi urmatoarele :

Imagine

The picture above was shot at Springtime with cold nights and all. You see the broodnest under this super has 5 frames. If you setup your honey combs parallel to the brood combs, those combs right above the broodnest are preferred for honey storage.

- Aceasta poza a fost facuta in timpul primaverii cu nopti reci si toate cele . Vezi cuibul sub acest cat ca are 5 rame . Daca asezi catul cu ramele paralele cu cele din cuib , acele rame chiar de deasupra cuibului vor fi preferate pentru depozitarea mierii .

Now see what happens, if you turn the honey combs 90° to the brood combs:

- Acum vezi ce se intampla , cand intorci ramele de cat cu 90 de grade fata de cele cu puiet din cuib .

Imagine

This hive also have had only 5 brood frames. Both were the same strength. Interesting, right?

- Acest la fel a avut doar 5 rame de puiet . Ambii au avut aceiasi putere . Interesant , nu ?

So the idea is, set the honeycombs at an angle to the brood combs, which makes the bees climb up the brood combs and climbing right into the honey combs, having access to all honeycombs from there.

- Ideea este ca , setant ramele de cat in unhi fata de cele cu puiet din cuib , va face ca albinele sa mearga din cuib direct in caturi , avand acces la toate ramele din cat de acolo .

When inspecting the hive, you turn the honey supers 180°, so the tendency to store honey at the far end viewed from the entrance is evened. What you get is honeycombs with all honey of the same quality. Otherwise you have dry honey in the back of the super and wet honey in the front.

- Cand deschizi un stup , intorci catul cu 180 de grade , astfel incat tendinta de a stoca mierea in spate
( nvizionand de la intrare ) este egalizata . Vei avea rame de cat cu tiata mierea de aceiasi calitate .
Altfel ai sa ai miere foarte maturata in spatele catului si miere mai umeda in fata acestuia ( spre intrare ) .

Also evened storage means more honey per super.

- Totodata depozitarea echilibrata inseamna mai multa miere pe fiecare cat .

Imagine

One last thing. Do use insulated follower boards. Of course this doesn't make the hive warmer or so. But: it is our experience, that the outer combs get less pollen and more healthy brood, when the facing wall is insulated. If that outer comb is too cold, the comb receives less brood, especially during Spring.

- Un ultim lucru . Foloseste diafragme izolate . Desigur , acest lucru nu face stupul mai cald sau ceva de genul . Dar : este experienta noastra ca ramele de margine vor avea mai putin polen si mai mult puiet sanatos , cand peretele adiacent este izolat . Daca acea rama de margine este prea rece , aceasta va avea mai putin puiet , in mod special in timpul primaverii .

Yes, you get best results when using insulated follower boards on both sides of the broodnest.

- Da , vei obtine cele mai bune rezultate folosind o diafragma izolata in ambele parti ale cuibului .

Imagine

We use hardened styrodur for this. It is styrofoam that was hardened by heat. Not toxic, can't get chewed by bees and insulates very well.

- Noi folosim polistiren styrodur . Este un polistiren intarit de caldura . Nu este toxic pentru albine , nu poate fi ros de catre acestea si izoleaza foarte bine .

Use shallow honey supers. Better for your back.

- Folositi caturi de 1/2 sau 1/2R ( asta ar fi dimensiunea echivalenta pentru Romania ) . Mult mai bine pentru spatele tau .

It is good to have so much space inside the brood chamber. Use a divider board or two: Run 2 queen hives in them, make splits, all done with the same equipment. Use a double-frame-sized frame feeder. Enough space for all of it. Versatility counts.

- Este foarte bine sa ai tot acel spatiu in cutia pentru cuib . Foloseste o diafragme sau doua : Foloseste 2 matci pe cutie , fa roiuri , totul folosind acelasi echipament . Foloseste un hranitir uluc de dimensiunea a doua rame . Este destul spatiu pentru toate . Versatilitatea conteaza .

I tried a many hives. The modified Dadant hive is what produces the most of honey with the least of work. That is a fact. The square setup also allows manipulations as described in short above, that does magic.

- Am incercat multe tipuri de stupi . Dadantul modificat este cel care produce cea mai multa miere cu cea mai putina munca . Acesta este un adevar . Structura patrata permite manipulari escrise mai sus , producand magia .

An old-timer used to say: Not the hive brings the honey, the bees do. That is right, but if you have the hive, that fits beeology best, the bees do better.

- Un apicultor batran obisnuia sa spuna : Nu stupul este cel care aducemiere , albinele fac asta . Asta este corect , dar daca ai un stup care se pliaza pe biologia albinei , acestea o duc mult mai bine .

The square modified Dadant not only adapts to the bee biology, it also allows the beekeeper to work more freely. Simply push frame aside and inspect. Not much pulling combs, just some sliding. Done. Saves your back, too. :thumbsup:

- Dadantul modificat patrat nu numai ca se adapteaza la biologia albinei , dar de asemenea ii permite apicultorului sa luceze mult mai usor . Impinge ramele intr-o parte si verifica . Nu sa scoti rame , doar sa impingi intr-o parte . Gata . Iti salvezi spatele , totodata .[/QUOTE]
CristianBee
 
Mesaje: 680
Membru din: 01 Sep 2013, 19:08
Localitate: Satu Nou , Tulcea

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde CristianBee » 13 Aug 2016, 08:48

[QUOTE=BernhardHeuvel;1443560]Phew, in a nutshell:

(1) In February on a sunny day you shrink the broodnest down to the number of brood combs, that have bees and brood on it. Usually that is 3,5 or 7 frames. Depending on the queen and cluster size. Brood combs, follower board (insulated). Hang the combs with food only behind the follower board. Even if it has bees on it. (But no brood.) Bees will go behind the follower board and transfers the food into the broodnest. This way you create some sort of 'inhive nectar flow' plus you restrict the queen. Also bees are more crowded in the restricted broodnest, which means more warmth and combs get more brood from side to side, bottom to top.

- Intr-o zi insorita din Februarie , restrictionezi dimensiunea cuibului la numarul de rame ce au puiet si albina pe ele . In mod curent gasesti 3 , 5 sau 7 rame . Depinde de matca si de marimea ghemului . Ramele cu puiet si apoi diafragma ( izolata ) . Pune ramele cu hrana doar dupa diafragma . Chiar daca au albine pe ele ( dar nu puiet ) . Albinele vor merge dupa diafragma si vor transfera hrana in cuib creeand astfel un fel de " cules interior " , plus ca restrictionezi matca . Totodata albinele sunt mai aglomerate , fapt ce duce la mai multa caldura pentru puiet . Mai multa cakdura pentru puiet = rame cu puiet de sus pana jos .

Hint: You can best rate the queen during wintertime after they started brooding again. Do notes on how the queen do. It is my prime selection criteria for breeding queens. They have to winter with lots of bees, stores. Half of our honey is made during the early Spring. Mark the weaker and the stronger hives.

- Tip : Poti sa da-i note matcilor in timpul iernii imediat ce acestea au inceput cu puietul iarasi . Ia notite despre cum merg matcile . Este instrumentul principal ce ma ajuta in selectia matcilor pentru prasila . Acestea trebuie sa ierneze cu multe albine si rezerve . Jumatate din mierea noastra este facuta primavara devreme . Marcheaza stupii slabi si pe cei pueternici .

Hint: Keep an eye on winter stores. Once all the stores are eaten up, add more combs with winter stores on it. Some do variations on this. I for example, remove all combs except the brood+bee combs. I throw on the queen excluder right away, and install a package of fondant right above the winter cluster. This way, the bees are getting used to the upward direction, rather than the sideway direction. Also checks on winter stores are easier: pop up the lid, bag empty = new bag of fondant. Done.

Tip : Tine ochii pe rezerva de hrana . Odata ce toata rezerva sa dus , adauga o alta rama cu hrana dupa diafragma ( o scoti pe cea goala ) . Unii lucreaza altfel . Eu , spre exemplu , elimin toate ramele ( cu exceptia celor cu puiet + albina ) . Arunc gratia hanneman peste . pun o punga de fondant chiar deasupra ghemului . In acest fel obisnuiesc albina cu miscarea pe verticala , in loc de cea orizontala . Totodata verificarile sunt mult mai usoare : deschid capacul , punga goala = o punga noua de fondant . Terminat .

(2) Mid to end March all the hives are equalized. The weaker hives receive capped brood combs from the strong hives. The strong hives receive open brood combs from the weaker hives. This way you push the weaker hives by adding capped brood that will emerge soon and does not need to be nursed. Nursing larvae is costly. The strong hives are not weakened by donating the brood, because they get open brood as replacement. The strong hives are strong enough to nurse the open brood.

- Jumatatea spre sfarsitul lui Martie toti stupii sunt egalizati . Cei slabi primesc puiet capacit de la cei puternici . Cei puternici primesc puiet necapacit de la cei slabi . In acest fel stupii slabi sunt impulsionati prin adaugarea de puiet capacit care va ecloza in curand , puiet ce nu necesita a fi hranit . Hranirea puietului este costisitoare pentru un stup . Cei puternici nu sunt slabiti prin donarea de puiet capacit , deoarece acestia au capacitatea de a hrani puietul necapacit , puiet ce vine ca si inlocuitor pentru cel
capacit .

I do a lot of requeening at that time, as Brother Adams advised. All duds get a new queen. I winter many replacement queens in Warré hives. The good queens are taken to the wintering yard, the weak queens are taken out, good queen in cage and candy plug is inserted straight away. The weak queen is taken home to the hive that donated the strong queen. Weak queens still are useful to produce some brood for further use.

- Eu inlocuiesc multe din matci in aceasta perioada , la fel cum fratele Adam a sfatuit . Toti stupii slabi/care nu merg primesc o matca noua . Eu iernez multe matci pentru inlocuiri in stupi Warre . Matcile bune sunt duse la vatra de iernare , matcile slabe sunt scoase afara , matca buna in cusca si introduse imediat . Matcile slabe sunt date stupilor ce au donat matcile bune . Matcile slabe sunt inca capabile si folositoare pentru a produce ceva puiet pentru o folosinta ulterioara .

It is important to equalize the production hives, so all following manipulations are the same for all hives. You better have a raised average instead of few good ones, and many weak hives. So much easier to manage the yards if the hives are all the same.

- Este important ca stupii de productie sa fie egalizati , astfel incat interventiile ulterioare sa fie aceleasi pentru toti stupii . Mai bine sa ai o medie crescuta decat cativa buni si foarte multi slabi . Este mult mai usor sa gestionezi o vatra unde stupii sunt toti la fel .

Give more combs. In case you have a weak hive, no more combs are given. Is it strong and running low on winter stores, add a comb of winter food. Is it strong and able to build new combs, cut off the half of the last comb before the follower board. Bees will draw drone comb on the lower half of that cut comb. The strongest hives get a drone frame. Frame with starter strip. Right before the follower board. Repeat with every inspection: if all combs have eggs: add another frame+foundation between drone comb and broodnest. Repeat until 7 combs in total are reached. Do not add no more. Add one more, you get swarm fever. You find a full pollen comb: chuck it out. Reduce number of combs.

- Adauga mai multe rame . In cazul in care ai un stup slab , nici o rama nu se adauga . Daca este puternic si nu prea are rezerve de hrana , adauga o rama cu hrana . Daca este puternic si capabil sa cladeasca rame noi , taie partea de jos aultimei rame inainte de diafragma . Albina va construii celule de trantir in acea parte a ramei . Cei mai puternici primesc o rama ce are doar o fasie de fagure artificial din ceara de albine pentru a creste acolo trantori . Chiar inainte de diafragma . Repeta acest lucru cu fiecare inspectie . Repeta pana cand se ating cele 7 rame . Nu adauga nici una in plus , Adauga una in plus si vei avea stupi in friguri .
Gasesti o rama plina cu polen : scoate-o afara . Redu numarul de rame .

Rule of thumb: rather than expanding the broodnest, better expand the honey supers!

- Regula : in loc sa maresti numarul de rame in cuib , mai bine mareste spatiul prin caturi ! .

(3) Add honey supers as the nectar flow hits. Not too early, not too late. As said I have the fondant bag in that super. Once I see nectar coming in, I throw out the fondant, and add drawn honey combs. First super has no foundation. Just drawn honey combs. (Before wintering you can let some of the honey combs be drawn in the brood chamber, behind the follower board. In summer. Remove before winter feeding.)

- Adauga caturile pe masura ce culesul incepe . Nici prea devreme , nici prea tarziu . Cum am mai spus , am fondant in acel prim cat . Odata ce vad nectarul ca intra , scot afara fondantul si adaug in acel cat rame cladite . Primul cat nu are FA , ci doar rame cladite . ( in loc sa folositi catul pentru a face spatiu pentru punga de fondant , puteti folosi un podisor cu o parte mai inalta pentru primavara si una mai scurta pentru iarna/vara/toamna ; reversibil ) . Inainte de iernare poti lasa ca ceva rame de cat sa fie cladite in cuib , dupa diafragma . In vara . Scoatele inainte de hranirea de completare .

All the young bees want to draw fresh comb. Give enough foundation in the supers to let them do their thing. In the supers! Fresh combs really satisfies them. Much less swarming. Also Buckfast bees are known to love to store honey in fresh combs (unlike the Carnica bees). Thus the foundation at the top will draw the honey up into the supers, preventing the backflooding of the broodnest with nectar very sufficiently.

- Toate albinele tinere vor sa cladeasca faguri noi . Da-le destui FA in caturi astfel incat acestea sa isi faca treaba acolo . In caturi . Fagurii proaspeti le satisfac . Roirea naturala este mult diminuata . Totodata Buckfastul este cunoscut ca ii place sa depoziteze mierea in faguri proaspeti ( spre deosebire de Carnica ) . Astfel FA din caturile de sus vor atrage albina in acestea , prevenind blocarea cuibului foarte bine .

(4) Start your queen production very early in the season. Produce young queens! Replace 70-80 % of all your hives with young queens as soon as possible = no swarming tendency anymore. By doing this, you can skip swarm controls.

- Incepe sa cresti matci foarte devreme . Produ matci tinere .mInlocuieste cam 70-80 % din matcile batrane sau care nu merg cu matcu tinere cat mai curand posibil = fara tendinte de roire dupa aceea . Facand asta poti scapa de controlul roirii .

(5) Before a particular flow starts, I go through all the hives. Open the lid, remove the one super that I leave on after extracting, push combs apart in the middle of the nest: take out one center comb. I find a dud, I will place a split right in the middle of that hive. Bees, brood and a young queen will solve almost all problems. Troubleshooting is the most time consuming thing in beekeeping, so I completely stopped fixing things. If there is an issue, I take a split and push it into the trouble maker. Fixed.

- Inainte de un anumit cules , verific sumar toti stupii . Descid capacul , dau la o parte catul ce il las dupa ce am extras , imping ramele spre margine din mijlocul cuibului : scot o rama centrala . Daca gasesc un stup necomform , introduc un roi in mijlocul acelui stup . Albinele , puietul si matca tanara vor rezolva aproape orice problema . Rezolvarea problemelor este lucrul ce ia cel mai mult timp in apicultura , asa ca am incetat sa mai stau sa rezolv problemele pierzand timp . Daca este vre-o problema , introduc un roi in stupul cu probleme si gata .

For this I move the combs to the left and right, leaving a gap in between for three to five combs of the split. Old queen removed. Split inserted, done. Of course you need a special yard that is designated for split production only. Always have enough splits and heaps of queens at hand. I run 60 hives for split production all the time. Hives have 12 combs. Take out three to five combs and the queen for a rescue split. Replace with foundation and a young queen from a mating nuc. Feed!

- Pentru asta mut ramele in stanga si dreapta , las un spatiu intre pentru 3-5 rame ale roiului . Matca batrana scoasa . Roiul introdus si gata . Desigur ca ai nevoie de o vatra special destinata doar producerii de roiuri . Intotdeauna sa ai destule roiuri si matci la indemana . Eu am 60 de stupi doar pentru producerea de roiuri intotdeauna . Stupii au 12 R . Scoti 3-5 rame si matca pentru roi . Inlocuiesti cu FA si o matca tanara dintr-un nucleu de imperechere .

I don't do any swarm controls anymore. Just before the next flow starts one short inspection. It has brood, eggs, queen and all combs have brood: supers are given. I find a hive that somehow struggles: swarm cells, no queen, not all combs having brood, lots of pollen and so on: split inserted. Supers given. Done. You get a lot of honey of those hives that have splits inserted. Just do it right before the next flow hits.

- Nu mai fac verificari pentru a stopa roirea . Chiar inainte de culesul urmator , fac o scurta inspectie . Daca are puiet , oua , matca si toate ramele au puiet : caturile sunt puse . Daca gasesc un stup cu probbleme : botci , fara matca , nu toate ramele au puiet , mult polen si asa mai departe : un roi este introdus . Caturile sunt puse . Gata . Vei obtine foarte multa miere de la acei stupi care au avut introdus un roi . Doar fa-o chiar inainte de culesul urmator incepe .

Transporting splits.

- Transportand roiuri .

Imagine

Lots of brood, nectar, pollen and a young queen.

- Mult puiet , nectar si o matca tanara .

Imagine

Hive in trouble: make a gap

- Stup cu probleme .

Imagine

Insert split.

- Roi introdus .

Imagine

Three combs of capped brood: 15,000 bees emerging soon. 3-6,000 adult bees already on the combs. That boosts the hive and no honey is lost. Productivity is secured.

- Trei rame de puiet capacit : 15,000 de albine ce vor ecloza . 3-6,000 de albine adulte deja pe rame . Asta va impulsiona stuul cu probleme iar recolta nu va fi periclitata . Productia este asigurata .

(6) End of season I remove all brood from the production hives except one comb of brood. Rest is filled up with foundation. (12 combs.) Feed and treat. Old queen thus has one comb of open brood and all foragers. All failing old queens are replaced with splits. (I know it starts to get boring to have only one answer to all the problems in beekeeping. :shhhh:)

- La sfarsitul sezonului scot tot puietul din stupii de productie cu exceptia unei rame cu puiet necapacit / puiet capacit . Restul este umplut cu FA ( 12 rame ) Hraneste sintrateaza . Matca batrana si puietul necapacit va avea toate culegatoarele . Toate matcile batrane cu probleme sunt inlocuite cu roiuri . ( Stiu ca incepe sa devina plictisitor sa ai o singura solutie pentru toate problemele din apicultura ) .

Brood combs are distributed to other apiaries to make new splits with young queens, making a lot of spare hives. Three combs per split. Fill with foundation, feed and treat. Alternatively, if you don't want to increase or sell splits, you can pool the brood, add queen pheromones, let it emerge, treating during hatching, make package bees, or add the treated bees back to strengthen weaker wintering hives.

- Ramele cu puiet sunt distribuite catre alte vetre pentru a face alte roiuri cu matci tinere , facand astfel mult stupi de rezerva . 3 rame per roi . Umple cu FA , hraneste si trateaza . Daca nu vrei sa maresti numarul de stupi sau sa vinzi roiuri , poti sa pui puietul in cateva cutii ( turnuri ) , sa adaugi feromoni de matca , sa il lasi sa eclozeze , sa tratezi in timp ce exlozeaza , sa faci roi la pachet sau sa adaugi albinele tratate altor stupi pentru ai intari in vederea iernarii .

(7) End of summer, when you break up all your mating nucs, you remove 2 brood combs and 2 honey combs from each hive, making one new hive from two hives. Add the spare queens. All hives are wintered on 8 combs then. Feed the last time of the year after that. So all bees can settle for winter. Winter strong hives only.

- La sfarsitul verii , cand desfiintezi toti nucleii de imperechere , iei 2 rame cu puiet si 2 rame cu miere din fiecare , facand un stup nou din fiecare dintre acestia . Adauga matcile ce ti-au ramas . Toti stupii sunt iernati in 8 rame atunci . Hraneste pentru ultima data in an . Astfel incat albinele sa se pregateasca de
iarna . Ierneaza doar stupi puternici .

To reduce the material used, I use divider boards to make 2 splits per hive/brood chamber. More or less this is the very first step into 2 queen hives. Winter two colonies in one brood chamber. In Spring you use the good queens/colonies in one brood chamber only. Run the weaker queens as 2 queen colonies. This is easy, just put two colonies divided in one brood chamber, let them settle for some weeks. Add a queen excluder and a honey super, preferably wet with honey, to start the 2 queen colony. It produces at least the same amount of honey as your strongest single queen hive. Extra queens can be pulled to start mating nucs or for starting new splits. (I start all hives, including mating nuts and splits with mated and laying queens. Once the broodnest is stabilized, queen is pulled and ripe queen cell given.)

Ca sa reduc din inventar , folosesc o diafragma totala pentru a pune 2 roi pe cutie . Mai mult sau mai putin acesta este primul pas pentru a avea stupi/cutii cu 2 matci . Ierneaza doua colonii intr-o cutie . In primavara folosesti colonia buna singura pe cutie iar stupii mai slabi cate doi in cutie . Asta este usor , doar pune doua colonii intr-o cutie , si lasa-le sa se aseze pentru cateva saptamani . Adauga o gratie hanneman si un cat , de preferat proaspat extras , ca sa pornersi stupii 2 in 1 . Produce cel putin cat cat cea mai buna matca a ta . Matcile in plus pot fi folosite pentru a porni nucleii de imperechere sau pentru roiuri . ( Eu pornesc toti stupii , inclusiv nucleii de imperechere si roii cu matci imperecheate ce oua . Odata ce cuibul sa stabilizat , matca este scoasa si este data o botca . )

Do run 2 queen hives with four combs per queen, no more. You add more combs, you get swarm fever. I fill the rest of the space with double frame feeders.

- Foloseste 2 matci pe cutie , fiecare matca cu maxim 4 rame . Daca adaugi o rama in plus , ai sa aimstupi in friguri . Eu umplu restul spatiului cu hranitoare duble ( 2 rame ) .

Making a two queen hive from weaker colonies at Springtime.

- Facand un stup cu 2 matci / cutie in primavara din stupi mai slabi .

Imagine

Hive body and floor is divided by a divider board.

- Soclul si corpul sunt impartite in doua de o diafragma totala .

Imagine

It makes two chambers of one brood chamber.

- Ramane o cutie cu doua cuiburi intr-o cutie mare .

Imagine

Imagine

Notice the divider board extends above the top of the box. Thus the inner lid will be closed tight enough to keep the queens separately.

- Observa ca diafragma se extinde pana deasupra corpului . Astfel podisorul va inchide foarte bine incat sa tina matcile separate .

Imagine

There is one slat in the bottom, with a groove that holds the divider board in place. It also keeps the 2 queens away from each other, which would pass through the bottom to fight the other queen. Note that the slat extends out of the entrance. Queens do run a little outside to reach the other broodnest.

- Mai este si o bucata in partea de jos ce iese pe urdinis , tinand diafragma fixa . In acest fel matcile sunt inute una departe de cealalta . Matcile ies cateodata pana la urdinis pentru a trece in cealalta parte a cutiei in celalalt cuib .

Imagine

Frame feeders, double frame size.

- Hranitoare duble .

Imagine

One could make three compartments out of one brood box (four frames x 3 = 12 frames) – but I found it a bit fiddly to prevent the queens from running over to the other broodnest. The feeders keep them apart very well. Also you have some space to move frames a little.

- Unii ar putea sa tina 3 colonii per cutie , dar mi se pare cam migalos sa incerci sa tii matcile una departe de cealalta atunci cand inspectezi . Hranitoarele tin matcile departe una de cealalta , plus ceva spatiu sa misti ramele .

Ready to receive splits. One food comb, one frame+foundation per compartment. Now insert two brood combs and a queen.

- Cutie pregatita sa primeasca un roi . O rama cu mancare , una cu foita pe compartiment . Acum baga doua rame cu puiet si o matca imperecheata .

ImagineThey sometimes do. But that is a good thing (add on list by Fusion). Because that buffers the wild emotion the bees have at that time. You don't get burr comb, if you keep ahead adding supers with some foundation. But if you come too late, they build burr comb behind the follower board. Way better than shutting down broodnest and swarm. Burr comb next to the follower board is a sign of a strong flow. You get a bit mad on removing all the burr comb when you start keeping bees in Dadant hives, but once you get, when to add more supers, this phenomena will be reduced to almost zero. Just keep on learning. The hive buffers beekeeper's mistakes well enough.

- Cateodata fac asta . Dar acest lucru este un bun . Deoarece asta estompeaza emotiile pe care le au la acel moment albinele . Dar daca vii prea tarziu , vor cladi faguri naturali in spatele diafragmei . Mult mai bine decat sa se opreasca cu puietul si sa roiasca . Fagurii naturali in spatele diafragmei sunt un semn al unui cules bun . Vei fi putin nervos ca trebuie sa tai toti acei faguri cand incepi sa lucrezi cu stupul Dadant , dar odata ce vei invata vand sa adaugi caturile , acest fenomen se va reduce catre aproape zero . Doar invata in permanenta . Stupul acopera greselile apicultorului destul de bine .

Usually there is enough nectar and pollen in the brood chamber until you get to the next honey flow. I move my hives from flow to flow, as soon as possible. Also they get out all the rest of the extracted but still wet honey supers, that I give back very soon. If you want to be very sure, you can add a new super under the ready to harvest supers at the end of the flow. They partly fill this super then and can live from it for a while.

- De obicei este destul nectar si polen in cuib pana ajungi la celalalt cules . Eu imi mut stupi din cules in cules , cat mai repede cu putinta . Totodata acestia primesc restul de miere din caturile extrase pe care le dau inapoi cat de curand . Daca vrei sa fii foarte sigur , poti adauga un cat nou sub cele pe care vrei sa le recoltezi chiar inainte ca acest cules sa se termine . Ele vor umple partial catul cu miere , avand ce manca o vreme .

Well, at least in Germany the "Dadant modified" means the Brother Adam hive. Dadant Blatt is Dadant Blatt, as far as I know.

- Cel putin in Germania Dadantul modificat inseamna stupul fratelui Adam . Dadantul blat este Dadant Blat din cate stiu eu .

Better read what Dadant himself wrote on frame spacing.

- Mai bine citeste ce a scris insusi Dadant despre spatierea ramelor .

Dadant System of Beekeeping
C. P. Dadant => Son of Charles Dadant
http://www.three-peaks.net/PDF/Dadant%20System%20of%20Beekeeping%201920.pdf

You will find interesting hints there. What you can do with a Brother Adam hive (12 frame Dadant) you can't really do with any other hive. Of course you can improvise here and there, but that never will lead to the results, the Dadant hive delivers: Least work, best results.

- Vei gasi cateva idei interesante acolo . Ceea ce poti face cu stupul fratelui Adam ( 12 rame Dadant ) nu poti face cu nici un alt stup . Desigur ca poti improviza pe ici pe colo , dar nicodata nu vei ajunge la resultatele pe care stupul Dadant le livreaza . Mai putina munca , rezultate mai bune .[/QUOTE]
CristianBee
 
Mesaje: 680
Membru din: 01 Sep 2013, 19:08
Localitate: Satu Nou , Tulcea

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde Nicolaie Astaifoaiei » 14 Aug 2016, 10:24

Nu sti a traduce ?
Nasol ca vine iarna
Nicolaie Astaifoaiei
 
Mesaje: 619
Membru din: 30 Dec 2013, 13:56
Localitate: langa Timisoara

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde vasilefi » 20 Aug 2016, 20:17

Merge cu google translate,
Nu e simplu a traduce, in primul rand iti cere mult timp
Interesant articol, spune-mi daca ai de gand sa incerci
vasilefi
 
Mesaje: 466
Membru din: 10 Feb 2012, 10:27
Localitate: Calinesti - Arges

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde CristianBee » 20 Aug 2016, 22:14

Maine traduc tot ce am postat si poate ceva in plus .
CristianBee
 
Mesaje: 680
Membru din: 01 Sep 2013, 19:08
Localitate: Satu Nou , Tulcea

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde crisandp2 » 21 Aug 2016, 22:21

CristianBee scrie:Maine traduc tot ce am postat si poate ceva in plus .


Cristi esti un superzeu ca l-ai gasit pe neamt.
Multumesc.

Imi voi permite zilele urmatoare sa punctez pasii pe care ii face neamtul in primavara pentru a pregati familiile de productie doar daca nu traduci tu inainte.
Imi e frica sa imi imaginez ce tahicardii ii vor cuprinde pe asii Dadantului cand vor afla ca neamtul defileaza cu 7 rame full de puiet , diafragma si spatiu gol in cuib de 12 rame Dadant :D.
Iar de turnurile lui ce sa mai zic ...
crisandp2
 
Mesaje: 18
Membru din: 18 Iul 2014, 17:49

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde asd4 » 22 Aug 2016, 07:48

Mi se pare ca e prea mult de lucru, insa asa, ca idee, din ce am observat la mine, ca folosesc ME pe 10 rame: tendinta de a nu folosi ramele marginase, mai ales intr-un an prost ca asta. Bine sunt convins ca tine si de zona insa ar merge cel mai bine ME pe 8 rame, la mine zic.
In rest, sincer, cu ME-ul ma plictisesc. Daca nu era sa fac matcile, chiar nu aveam de lucru anul asta.
asd4
 
Mesaje: 46
Membru din: 05 Aug 2016, 07:34

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde cristi arad » 22 Aug 2016, 14:34

exista si rame modificate care merg foarte bine problema este ca nu-ti mai vinzi familiile la nimeni - eu am incercat si cu astfel de rame pe nr redus de familii. (si nemtii au rama lor nemteasca normala - ca suprafata cam 3/4 din ME romanesc - care intr-un stup ME si intr-un an rece este foarte buna)
cristi arad
 
Mesaje: 349
Membru din: 20 Noi 2011, 18:44
Localitate: curtici

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde CristianBee » 26 Aug 2016, 10:27

Gata , am tradus .
CristianBee
 
Mesaje: 680
Membru din: 01 Sep 2013, 19:08
Localitate: Satu Nou , Tulcea

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde yulian » 26 Aug 2016, 10:57

Multumim.
Sunt cateva lucruri interesante! :!:
yulian
 
Mesaje: 473
Membru din: 27 Apr 2012, 13:25
Localitate: Hunedoara, Hunedoara

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde Danielu » 26 Aug 2016, 13:03

F. interesant. Poate cineva da mai multe detalii despre introducere roiului intr-o familie pentru a nu avea batai/pierderi de albine?
As zice ca introducem un roi cu 3 rame intr-o familie de 6 rame restransa.
Dam 3 rame in fiecare laterala si punem roiul cu tot cu matca, apoi stropim cu tuica/punem ceapa?
Este o metoda buna sau riscam o batalie?
Ar fi mai bine sa orfanizam familia cu 2-3 zile inainte?
Danielu
 
Mesaje: 75
Membru din: 12 Mai 2016, 13:37

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde CristianBee » 26 Aug 2016, 13:37

Danielu scrie:F. interesant. Poate cineva da mai multe detalii despre introducere roiului intr-o familie pentru a nu avea batai/pierderi de albine?
As zice ca introducem un roi cu 3 rame intr-o familie de 6 rame restransa.
Dam 3 rame in fiecare laterala si punem roiul cu tot cu matca, apoi stropim cu tuica/punem ceapa?
Este o metoda buna sau riscam o batalie?
Ar fi mai bine sa orfanizam familia cu 2-3 zile inainte?


Nu inteleg care este intrebarea . Specifica mai clar ! .

Dupa ce inteleg , asa vag . Daca vrei sa introduci un roi intr-un stup de 6 rame , atunci te aflii in urmatoarele doua situatii :

1) Matca lipsa din diferite cauze ( moarta de batranete , accidental , roire ) = roiul de 3 rame se introduce ca si mai sus .
2 ) Matca pe care vrem noi sa o schimbam = scoatem matca slaba si introducem matca performanta impreuna cu roiul de 3 rame ca si mai sus .

Masuri de precautie :

- sa nu ai furtisag in locatia respectiva
- tuica mai bine o bei :lol: iar ceapa merge bine cu o branza buna :D

Las' pe altii care stiu mai bine .
CristianBee
 
Mesaje: 680
Membru din: 01 Sep 2013, 19:08
Localitate: Satu Nou , Tulcea

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde Danielu » 26 Aug 2016, 16:50

CristianBee scrie:
Danielu scrie:F. interesant. Poate cineva da mai multe detalii despre introducere roiului intr-o familie pentru a nu avea batai/pierderi de albine?
As zice ca introducem un roi cu 3 rame intr-o familie de 6 rame restransa.
Dam 3 rame in fiecare laterala si punem roiul cu tot cu matca, apoi stropim cu tuica/punem ceapa?
Este o metoda buna sau riscam o batalie?
Ar fi mai bine sa orfanizam familia cu 2-3 zile inainte?


Nu inteleg care este intrebarea . Specifica mai clar ! .

Dupa ce inteleg , asa vag . Daca vrei sa introduci un roi intr-un stup de 6 rame , atunci te aflii in urmatoarele doua situatii :

1) Matca lipsa din diferite cauze ( moarta de batranete , accidental , roire ) = roiul de 3 rame se introduce ca si mai sus .
2 ) Matca pe care vrem noi sa o schimbam = scoatem matca slaba si introducem matca performanta impreuna cu roiul de 3 rame ca si mai sus .

Masuri de precautie :

- sa nu ai furtisag in locatia respectiva
- tuica mai bine o bei :lol: iar ceapa merge bine cu o branza buna :D

Las' pe altii care stiu mai bine .


Intrebarea ar fi cum procedam a.i. familia de baza sa nu "se incaiere" cu roiul nou adus? Pur si simplu introducem roiul cu tot cu matca?
De asemenea roiul banuiesc ca este preferabil sa vina dintr-o locatia noua a.i. culegatoarea sa nu se intoarca pe locul vechi.
Danielu
 
Mesaje: 75
Membru din: 12 Mai 2016, 13:37

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde CristianBee » 26 Aug 2016, 16:55

Eu practic metoda directa . Îl vâr inăuntru si gata . Care nu se comformeaza il scutur si aduc un roi nou in loc a doua
zi .
CristianBee
 
Mesaje: 680
Membru din: 01 Sep 2013, 19:08
Localitate: Satu Nou , Tulcea

Re: Tehnica de lucru : stupi pregatiti pentru cules

Mesajde mausica » 26 Aug 2016, 17:31

Foarte interesanta tehnica tradusa mai sus....merita facut un test pt a vedea diferentele fata de o familie tinuta cu 10 r jos
Nimic nu e intamplator....totul se intampla cu un scop !!!
Avatar utilizator
mausica
 
Mesaje: 3019
Membru din: 18 Oct 2013, 14:59
Localitate: Baile Felix/Stei,Bihor

Următorul

Înapoi la INTRETINEREA ALBINELORCine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 7 vizitatori